ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

chòng (จู้อิน ㄔㄨㄥˋ)

  1. การถอดอักษรแบบพินอินของ
  2. การถอดอักษรแบบพินอินของ
  3. การถอดอักษรแบบพินอินของ
  4. การถอดอักษรแบบพินอินของ ,
  5. การถอดอักษรแบบพินอินของ