ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

cen2 (จู้อิน ㄘㄣˊ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ cén