ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

cǒng (จู้อิน ㄘㄨㄥˇ)

  1. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𧝮