ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

cēn (จู้อิน ㄘㄣ)

  1. การถอดอักษรแบบพินอินของ
  2. การถอดอักษรแบบพินอินของ
  3. การถอดอักษรแบบพินอินของ
  4. การถอดอักษรแบบพินอินของ
  5. การถอดอักษรแบบพินอินของ