ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

bu (จู้อิน ˙ㄅㄨ)

  1. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ .
  2. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ .
  3. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ .
  4. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ .