ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

bie1 (จู้อิน ㄅㄧㄝ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ biē