ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

biao1 (จู้อิน ㄅㄧㄠ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ biāo