ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

bi1 (จู้อิน ㄅㄧ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ