ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

beng1 (จู้อิน ㄅㄥ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ bēng