ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

bei4 (จู้อิน ㄅㄟˋ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ bèi