ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

bao3 (จู้อิน ㄅㄠˇ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ bǎo