ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

ba2 (จู้อิน ㄅㄚˊ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ