ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

ba1 (จู้อิน ㄅㄚ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ