ดูเพิ่ม: bai, Bai, bái, bǎi, bài, băi, bãi, bai1, bai2, bai3, bai4, และ bai5

ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

bāi (จู้อิน ㄅㄞ)

  1. การถอดอักษรแบบพินอินของ
  2. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𢛞
  3. การถอดอักษรแบบพินอินของ
  4. การถอดอักษรแบบพินอินของ
  5. การถอดอักษรแบบพินอินของ
  6. การถอดอักษรแบบพินอินของ
  7. การถอดอักษรแบบพินอินของ
  8. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𨃅
  9. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𩑢
  10. การถอดอักษรแบบพินอินของ