ภาษาญี่ปุ่น แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน แก้ไข

au

  1. การถอดอักษรแบบโรมาจิของ あう