ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

ao3 (จู้อิน ㄠˇ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ ǎo