ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

ao2 (จู้อิน ㄠˊ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ áo