ภาษาญี่ปุ่นแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

ane

  1. การถอดอักษรแบบโรมะจิของ あね