ภาษาจีนกลาง แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน แก้ไข

a0 (จู้อิน ˙ㄚ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ a