ภาษาร่วม แก้ไข

สัญลักษณ์ แก้ไข

Rh

  1. (ธาตุเคมี) สัญลักษณ์ของโรเดียม