ดูเพิ่ม: P.M., PM, p.m., และ pm

ภาษาร่วม แก้ไข

สัญลักษณ์ แก้ไข

Pm

  1. (ธาตุเคมี) โพรมีเทียม
  2. เพตะเมตร