ภาษาญี่ปุ่นแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

Furansu

  1. การถอดอักษรแบบโรมะจิของ フランス