ข้ามภาษาแก้ไข

สัญลักษณ์แก้ไข

BRB

  1. รหัสประเทศตามมาตรฐาน ISO 3166-1 alpha-3 ของบาร์เบโดส

ภาษาอังกฤษแก้ไข

วลีแก้ไข

BRB

  1. (อินเทอร์เน็ต) อักษรย่อของ be right back (เดี๋ยวกลับมา)