ภาษาร่วม แก้ไข

ตัวอักษร Q ในรหัสมอร์ส

ตัวอักษร แก้ไข

    

  1. การแสดงรหัสมอร์สสำหรับ Q (อักษรละติน)
  2. การแสดงรหัสมอร์สสำหรับ Щ (อักษรซีริลลิก)

ภาษากรีก แก้ไข

ตัวอักษร แก้ไข

    

  1. การแสดงรหัสมอร์สสำหรับ Ψ

ภาษาญี่ปุ่น แก้ไข

ตัวอักษร แก้ไข

    

  1. การแสดงรหัสมอร์สสำหรับ

ภาษาไทย แก้ไข

ตัวอักษร แก้ไข

    

  1. การแสดงรหัสมอร์สสำหรับ

ภาษาฮีบรู แก้ไข

ตัวอักษร แก้ไข

    

  1. การแสดงรหัสมอร์สสำหรับ ק