ภาษาจีน

แก้ไข
สำหรับการออกเสียงและความหมายของ ▶ ให้ดูที่ 贛語
(ศัพท์นี้ 赣语 คือรูป ตัวย่อ ของ 贛語)
หมายเหตุ: