ภาษาจีน

แก้ไข
สำหรับการออกเสียงและความหมายของ ▶ ให้ดูที่ 計算
(ศัพท์นี้ 计算 คือรูป ตัวย่อ ของ 計算)
หมายเหตุ: