ภาษาจีน

แก้ไข
สำหรับการออกเสียงและความหมายของ ▶ ให้ดูที่ 改變
(ศัพท์นี้ 改变 คือรูป ตัวย่อ ของ 改變)
หมายเหตุ: