ภาษาจีน

แก้ไข
สำหรับการออกเสียงและความหมายของ ▶ ให้ดูที่ 意義
(ศัพท์นี้ 意义 คือรูป ตัวย่อ ของ 意義)
หมายเหตุ: