ภาษาจีน

แก้ไข
สำหรับการออกเสียงและความหมายของ ▶ ให้ดูที่ 慘叫
(ศัพท์นี้ 惨叫 คือรูป ตัวย่อ ของ 慘叫)
หมายเหตุ: