ภาษาจีน

แก้ไข
สำหรับการออกเสียงและความหมายของ 广 ▶ ให้ดูที่ 廣告
(ศัพท์นี้ 广告 คือรูป ตัวย่อ ของ 廣告)
หมายเหตุ: