ภาษาจีน

แก้ไข
สำหรับการออกเสียงและความหมายของ ▶ ให้ดูที่ 大會
(ศัพท์นี้ 大会 คือรูป ตัวย่อ ของ 大會)
หมายเหตุ: