ภาษาจีน

แก้ไข
สำหรับการออกเสียงและความหมายของ ▶ ให้ดูที่ 可樂
(ศัพท์นี้ 可乐 คือรูป ตัวย่อ ของ 可樂)
หมายเหตุ: