ภาษาจีน

แก้ไข
สำหรับการออกเสียงและความหมายของ ▶ ให้ดูที่ 叫陣
(ศัพท์นี้ 叫阵 คือรูป ตัวย่อ ของ 叫陣)
หมายเหตุ: