ภาษาจีน

แก้ไข
สำหรับการออกเสียงและความหมายของ ▶ ให้ดูที่ 傳統
(ศัพท์นี้ 传统 คือรูป ตัวย่อ ของ 傳統)
หมายเหตุ: