ภาษาจีน

แก้ไข
สำหรับการออกเสียงและความหมายของ ▶ ให้ดูที่ 人歡馬叫
(ศัพท์นี้ 人欢马叫 คือรูป ตัวย่อ ของ 人歡馬叫)
หมายเหตุ: