mg

(เปลี่ยนทางจาก )
ดูเพิ่ม: Mg


U+338E, ㎎
SQUARE MG

[U+338D]
CJK Compatibility
[U+338F]

ภาษาร่วม

แก้ไข

สัญลักษณ์

แก้ไข

mg

  1. (มาตรวิทยา) สัญลักษณ์ของ มิลลิกรัม ซึ่งเป็นหน่วยเอสไอของมวล มีค่าเท่ากับ 10−3 กรัม
  2. (มาตรฐานสากล) รหัส ISO 639-1 สำหรับภาษามาลากาซี