แม่แบบ:อ้างหนังสือ

{{{ชื่อหนังสือ}}}. [ม.ป.ท.] : [ม.ป.พ.], [ม.ป.ป.].

วิธีใช้งาน แก้ไข

คัดลอกโค้ดเหล่านี้ไปใช้งานในแม่แบบ สำหรับหน้าที่อ้าง ให้ใส่นอกแม่แบบต่างหาก เพื่อสะดวกในการใช้อ้างอิงหลายครั้ง

{{อ้างหนังสือ
| ผู้แต่ง = 
| ชื่อหนังสือ = 
| URL = (สำหรับ ebook ควรใส่ และหนังสือทั่วไป ถ้ามี)
| จังหวัด = กรุงเทพฯ
| พิมพ์ที่ = 
| ปี = ปีที่พิมพ์
| ISBN = xxx-xxxx-xx-x
| จำนวนหน้า = (จำนวนหน้าของหนังสือ)
| หน้า = (หน้าที่อ้างอิง)
}}