หมวดหมู่:ภาษาจิ่งเผาะ

มูลฐาน » ภาษาทั้งหมด » จิ่งเผาะ

นี่คือหมวดหมู่หลักของภาษาจิ่งเผาะ

ภาษานี้พูดในพม่า และ จีน

ข้อมูลเกี่ยวกับภาษาจิ่งเผาะ:

แก้ไขข้อมูลภาษา
ชื่อบัญญัติจิ่งเผาะ
ชื่อพ้อง
  • กะชีน
  • กะฉิ่น
  • Jingpho
  • Kachin
รหัสภาษาkac
กลุ่มภาษา กลุ่มภาษาJingphoic
บรรพบุรุษ
อักษรที่ใช้
วิกิสนเทศQ33332

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่นี้มีหมวดหมู่ย่อยเดียวต่อไปนี้