วิกิพจนานุกรม:อักษรจู้อิน

วิกิพีเดียมีบทความเกี่ยวกับ:
Wikipedia

อักษรจู้อินทั้งหมดแก้ไข

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
b p m f d t n l g k h j q x zh ch sh r z c s
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
ˊ ˇ ˋ ˙
a o e ê, eh ai ei ao ou an en ang eng er i, y u, w ü, yu, iu เสียง 2 เสียง 3 เสียง 4 เสียงเบา

ส่วนขยายแก้ไข

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
v ng gn b z j g -p -t -k -h gh lh zy
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ih ee enn oo onn ir ann inn unn im ngg ainn aunn am om ong innn

อักษรจู้อินสำหรับภาษาจีนกลางแก้ไข

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
b p m f d t n l g k h j q x zh ch sh r z c s
/p/ /pʰ/ /m/ /f/ /t/ /tʰ/ /n/ /l/ /k/ /kʰ/ /x/ /t͡ɕ/ /t͡ɕʰ/ /ɕ/ /ʈ͡ʂ/ /ʈ͡ʂʰ/ /ʂ/ /ʐ/ /t͡s/ /t͡sʰ/ /s/
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
ˊ ˇ ˋ ˙
a o e ê, eh ai ei ao ou an en ang eng er i, y u, w ü, yu, iu เสียง 2 เสียง 3 เสียง 4 เสียงเบา -i, ih1
/a/ /uɔ/ /ɯʌ/ /ɛ/ /aɪ/ /eɪ/ /ɑʊ/ /oʊ/ /an/ /ən/ /ɑŋ/ /əŋ/ /ɑɻ/ /i/, [j] /u/, [w] /y/, [ɥ] /˧˥/ /˨˩/, /˨˩˦/ /˥˩/ (เสียงใดก็ได้) /ɨ/
  1. สระภายในของ zh, ch, sh, r, z, c, และ s ปัจจุบันเลิกใช้แล้ว
  2. พยางค์ที่ไม่มีวรรณยุกต์ หมายถึงเสียง 1 /˥˥/

อักษรจู้อินสำหรับภาษาหมิ่นใต้แก้ไข

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
p b ph m t th n l k g kh ng h chi ji chhi si ch j chh s
/p/ /b/ /pʰ/ /m/ /t/ /tʰ/ /n/ /l/ /k/ /ɡ/ /kʰ/ /ŋ/ /h/ /t͡ɕ/ /d͡ʑ/ /t͡ɕʰ/ /ɕ/ /t͡s/ /d͡z/ /t͡sʰ/ /s/
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
a aⁿ oⁿ o e eⁿ ai au i iⁿ u uⁿ -m -n -ng -p -t -k -h
/a/ /ã/ /ɔ/ /ɔ̃/ /ə/ /e/ /ẽ/ /aɪ/ /aʊ/ /i/ /ĩ/ /u/ /ũ/ /m/, /m̩/ /n/ /ŋ/, /ŋ̍/ /p̚/ /t̚/ /k̚/ /ʔ/