วิกิพจนานุกรม:รายชื่อตระกูลภาษาและกลุ่มภาษา

รหัสปกติแก้ไข

รหัส ชื่อตระกูล/กลุ่ม ตระกูล/กลุ่มแม่ ชื่ออื่น กลุ่มย่อย ภาษา
aav ออสโตรเอเชียติก ออสโตร-เอเชียติก, Austroasiatic, Austro-Asiatic 2 0
afa แอฟโฟร-เอเชียติก แอฟโฟรเอเชียติก, Afro-Asiatic, Afroasiatic 6 0
alg Algonquian Algic   3 0
alv แอตแลนติก-คองโก ไนเจอร์-คองโก Atlantic-Congo 6 0
apa Apachean Athabaskan Southern Athabaskan 0 0
aqa Alacalufan   0 0
aql Algic Algonquian-Ritwan, Algonquian-Wiyot-Yurok 1 0
ath Athabaskan Na-Dene   3 0
auf Arauan Arahuan, Arauán, Arawa, Arawan, Arawán 0 0
awd Arawakan Arawak, Maipurean, Maipuran 2 0
azc ยูโต-แอซเทกัน Uto-Aztecan, Uto-Aztekan 4 0
bad Banda Ubangian   0 0
bai Bamileke Grassfields   0 0
bat บอลติก บัลโต-สลาวิก Baltic 0 0
ber เบอร์เบอร์ แอฟโฟร-เอเชียติก Berber, Tamazight 0 0
bnt แบนทู Bantoid Bantu 2 0
btk Batak Northwest Sumatran   0 0
cba Chibchan Macro-Chibchan   0 0
ccn คอเคเซียนเหนือ North Caucasian 2 0
ccs คาร์ทเวเลียน คอเคเซียนใต้, Kartvelian, South Caucasian 1 0
cdc ชาดิก แอฟโฟร-เอเชียติก Chadic 4 0
cdd Caddoan   0 0
cel เคลติก อินโด-ยูโรเปียน Celtic 2 0
chi Chimakuan   0 0
cmc จามิก มาลาโย-จามิก Chamic 0 0
csu Central Sudanic Nilo-Saharan   1 0
cus Cushitic แอฟโฟร-เอเชียติก   0 0
day Land Dayak บอร์เนียว-ฟิลิปปินส์   0 0
del Lenape Eastern Algonquian Delaware 0 0
dmn Mande ไนเจอร์-คองโก   1 0
dra ดราวิเดียน Dravidian 0 0
egx Egyptian แอฟโฟร-เอเชียติก   0 0
esx Eskimo-Aleut   1 0
euq วาสโกนิก Vasconic 0 0
gem เจอร์แมนิก อินโด-ยูโรเปียน Germanic 3 0
gme เจอร์แมนิกตะวันออก เจอร์แมนิก East Germanic 0 0
gmq เจอร์แมนิกเหนือ เจอร์แมนิก North Germanic 0 0
gmw เจอร์แมนิกตะวันตก เจอร์แมนิก West Germanic 1 0
grk เฮลเลนิก อินโด-ยูโรเปียน กรีก, Hellenic, Greek 0 0
him Western Pahari Pahari Himachali 0 0
hmn ม้ง ม้ง-เมี่ยน Hmong 0 0
hmx ม้ง-เมี่ยน แม้ว-เย้า, Hmong-Mien, Miao-Yao 2 0
hok Hokan   4 0
hyx อาร์มีเนียน อินโด-ยูโรเปียน Armenian 0 0
iir อินโด-อิเรเนียน อินโด-ยูโรเปียน อินโด-อิหร่าน, Indo-Iranian 3 0
ijo Ijoid ไนเจอร์-คองโก   0 0
inc อินโด-อารยัน อินโด-อิเรเนียน อินดิก, Indo-Aryan, Indic 2 0
ine อินโด-ยูโรเปียน อินโด-เจอร์แมนิก, Indo-European, Indo-Germanic 10 0
ira อิเรเนียน อินโด-อิเรเนียน อิหร่าน, Iranian 4 0
iro Iroquoian   0 0
itc อิตาลิก อินโด-ยูโรเปียน Italic 1 0
jpx ญี่ปุ่น ญี่ปุ่น-ริวกิว, Japonic, Japanese, Japanese-Ryukyuan 1 0
kar กะเหรี่ยง ทิเบต-พม่า Karen 0 0
kro Kru Benue-Congo   0 0
map ออสโตรนีเซียน Austronesian 2 0
mkh มอญ-เขมร ออสโตรเอเชียติก Mon-Khmer 9 0
mno มาโนโบ ฟิลิปปินส์ Manobo 0 0
mun มุนดา ออสโตรเอเชียติก Munda 0 0
myn มายัน Mayan 0 0
ngf Trans-New Guinea   5 0
nic ไนเจอร์-คองโก Niger-Congo, Niger-Kordofanian 3 0
nub นูเบียน Eastern Sudanic Nubian 0 0
omq Oto-Manguean   7 0
omv Omotic แอฟโฟร-เอเชียติก   0 0
oto Otomian Oto-Manguean   1 0
phi ฟิลิปปินส์ บอร์เนียว-ฟิลิปปินส์ Philippine 2 0
poz มาลาโย-พอลินีเชียน ออสโตรนีเซียน Malayo-Polynesian 3 0
pqe มาลาโย-พอลินีเชียนตะวันออก มาลาโย-พอลินีเชียนตอนกลาง-ตะวันออก Eastern Malayo-Polynesian 2 0
pra ปรากฤต อินโด-อารยัน Prakrit 1 0
qwe เกชวน Quechuan 0 0
roa โรมานซ์ อิตาลิก โรมานิก, ละติน, นีโอละติน, นีโอ-ละติน, Romance, Romanic, Latin, Neolatin, Neo-Latin 6 0
sal Salishan   0 0
sdv Eastern Sudanic Nilo-Saharan   1 0
sem เซมิติก แอฟโฟร-เอเชียติก Semitic 2 0
sio Siouan Siouan-Catawban   3 0
sit จีน-ทิเบต Sino-Tibetan 4 0
sla สลาวิก บัลโต-สลาวิก สลาโวนิก, Slavic, Slavonic 3 0
smi Sami ยูราลิก Saami, Samic, Saamic 0 0
son Songhay Nilo-Saharan Songhai 0 0
sqj Albanian อินโด-ยูโรเปียน   0 0
ssa Nilo-Saharan   5 0
syd Samoyedic ยูราลิก Samoyed, Samodeic 0 0
tai ไท ขร้า-ไท ไต, Tai 4 0
tbq ทิเบต-พม่า จีน-ทิเบต ทิเบโต-เบอร์มัน, Tibeto-Burman 4 0
trk เตอร์กิก Turkic 5 0
tup Tupian Tupi 1 0
tuw Tungusic Manchu-Tungus, Tungus 0 0
urj ยูราลิก ฟินโน-ยูกริก, Uralic, Finno-Ugric 6 0
wak Wakashan   0 0
wen Sorbian สลาวิกตะวันตก Lusatian, Wendish 0 0
xgn มองโกลิก มองโกเลียน, Mongolic, Mongolian 0 0
xme Median Medo-Parthian   1 0
xnd Na-Dene Dene-Yeniseian Na-Dené 1 0
xsc Scythian อิเรเนียนตะวันออกเฉียงเหนือ   1 0
ypk Yupik เอสกิโม Yup'ik, Yuit 0 0
zhx จีน จีน-ทิเบต Sinitic, Chinese 1 0
zle สลาวิกตะวันออก สลาวิก East Slavic 0 0
zls สลาวิกใต้ สลาวิก South Slavic 0 0
zlw สลาวิกตะวันตก สลาวิก West Slavic 2 0
znd Zande   0 0

รหัสยกเว้นแก้ไข

รหัส ชื่อตระกูล/กลุ่ม ตระกูล/กลุ่มแม่ ชื่ออื่น กลุ่มย่อย ภาษา
alg-abp Abenaki-Penobscot Eastern Algonquian   0 0
alg-ara Arapahoan Algonquian   0 0
alg-eas Eastern Algonquian Algonquian   2 0
alg-sfk Sac-Fox-Kickapoo Algonquian   0 0
alv-edo Edoid Volta-Niger   0 0
alv-fli Fali แอตแลนติก-คองโก   0 0
alv-gbe Gbe Volta-Niger   0 0
alv-kwa Kwa แอตแลนติก-คองโก   0 0
alv-mbm Mbum Savanna   0 0
alv-sav Savanna แอตแลนติก-คองโก   2 0
alv-sng Senegambian แอตแลนติก-คองโก   0 0
alv-von Volta-Niger แอตแลนติก-คองโก   2 0
ath-nor North Athabaskan Athabaskan Northern Athabaskan 0 0
ath-pco Pacific Coast Athabaskan Athabaskan   0 0
aus-arn Arnhem Gunwinyguan, Macro-Gunwinyguan 1 0
aus-bub Bunuban Bunaban 0 0
aus-cww Central New South Wales Pama-Nyungan   0 0
aus-dal Daly   0 0
aus-dyb Dyirbalic Pama-Nyungan   0 0
aus-gar Garawan   0 0
aus-gun Gunwinyguan Arnhem Gunwingguan 0 0
aus-jar Jarrakan   0 0
aus-kar Karnic Pama-Nyungan   0 0
aus-mir Mirndi   0 0
aus-nga Ngayarda Southwest Pama-Nyungan   0 0
aus-nyu Nyulnyulan   0 0
aus-pam Pama-Nyungan   9 0
aus-pmn Paman Pama-Nyungan   0 0
aus-psw Southwest Pama-Nyungan Pama-Nyungan   1 0
aus-rnd Arandic Pama-Nyungan   0 0
aus-tnk Tangkic   0 0
aus-wdj Iwaidjan Yiwaidjan 0 0
aus-wor Worrorran   0 0
aus-yid Yidinyic Pama-Nyungan   0 0
aus-yng Yangmanic   0 0
aus-yol Yolngu Pama-Nyungan Yolŋu, Yolngu Matha 0 0
aus-yuk Yuin-Kuric Pama-Nyungan   0 0
awd-nwk Nawiki Arawakan Newiki 0 0
awd-taa Ta-Arawakan Arawakan Ta-Arawak, Ta-Maipurean 0 0
azc-cup Cupan Takic   0 0
azc-nah นาวัน ยูโต-แอซเทกัน แอซเทกัน, Nahuan, Aztecan 0 0
azc-num Numic ยูโต-แอซเทกัน   0 0
azc-tak Takic ยูโต-แอซเทกัน   1 0
azc-trc Taracahitic ยูโต-แอซเทกัน Taracahitan 0 0
bnt-ngu งูนี แบนทู Nguni, Ngoni 0 0
bnt-sts Sotho-Tswana แบนทู   0 0
cau-abz Abkhaz-Abaza คอเคเซียนตะวันตกเฉียงเหนือ Abazgi, Abkhaz-Tapanta 0 0
cau-ava Avaro-Andian คอเคเซียนตะวันออกเฉียงเหนือ Avar-Andian, Avar-Andi, Avar-Andic, Andian 0 0
cau-cir Circassian คอเคเซียนตะวันตกเฉียงเหนือ Cherkess 0 0
cau-drg Dargwa คอเคเซียนตะวันออกเฉียงเหนือ Dargin 0 0
cau-lzg Lezghian คอเคเซียนตะวันออกเฉียงเหนือ Lezgi, Lezgian, Lezgic 0 0
cau-nec คอเคเซียนตะวันออกเฉียงเหนือ คอเคเซียนเหนือ Northeast Caucasian, Dagestanian, Nakho-Dagestanian, Caspian 5 0
cau-nkh Nakh คอเคเซียนตะวันออกเฉียงเหนือ คอเคเซียนเหนือ-ตอนกลาง, North-Central Caucasian 0 0
cau-nwc คอเคเซียนตะวันตกเฉียงเหนือ คอเคเซียนเหนือ Northwest Caucasian, Abkhazo-Adyghean, Abkhaz-Adyghe, Pontic 2 0
cau-tsz Tsezian คอเคเซียนตะวันออกเฉียงเหนือ Tsezic, Didoic 0 0
ccs-gzn Georgian-Zan คาร์ทเวเลียน Karto-Zan 1 0
ccs-zan Zan Georgian-Zan Zanuri, Colchian 0 0
cdc-cbm ชาดิกตอนกลาง ชาดิก Central Chadic, Biu-Mandara 0 0
cdc-est ชาดิกตะวันออก ชาดิก East Chadic 0 0
cdc-mas Masa ชาดิก   0 0
cdc-wst ชาดิกตะวันตก ชาดิก West Chadic 0 0
cel-bry บริทอนิก เคลติก Brythonic 0 0
cel-gae Goidelic เคลติก Gaelic 0 0
csu-sar Sara Central Sudanic   0 0
dmn-man Manding Mande   0 0
esx-esk เอสกิโม Eskimo-Aleut Eskimo 2 0
esx-inu อินุอิต เอสกิโม Inuit 0 0
fiu-fin ฟินนิก ยูราลิก Finnic 0 0
gmw-fri ฟรีเซียน เจอร์แมนิกตะวันตก Frisian 0 0
hmx-mie เมี่ยน ม้ง-เมี่ยน Mien 0 0
iir-nur Nuristani อินโด-อิเรเนียน   2 0
inc-bhi Bhil Sauraseni Prakrit   0 0
inc-dar Dardic Old Indo-Aryan   0 0
inc-old Old Indo-Aryan อินโด-อารยัน Old Indic 1 0
inc-pah Pahari Sauraseni Prakrit Pahadi 1 0
inc-psu Sauraseni Prakrit ปรากฤต Sauraseni, Shauraseni 3 0
inc-rom Romani Sauraseni Prakrit Romany, Gypsy, Gipsy 0 0
ine-ana อานาโตเลียน อินโด-ยูโรเปียน Anatolian 0 0
ine-bsl บัลโต-สลาวิก อินโด-ยูโรเปียน Balto-Slavic 2 0
ine-toc Tocharian อินโด-ยูโรเปียน Tokharian 0 0
ira-cen Central Iranian อิเรเนียน   0 0
ira-csp Caspian Medo-Parthian   1 0
ira-kms Komisenian Medo-Parthian Semnani 0 0
ira-mny Munji-Yidgha Shughni-Yazghulami-Munji Yidgha-Munji 0 0
ira-mpr Medo-Parthian อิเรเนียนตะวันตกเฉียงเหนือ Partho-Median 4 0
ira-msh Mazanderani-Shahmirzadi Caspian   0 0
ira-nei อิเรเนียนตะวันออกเฉียงเหนือ อิเรเนียน อิหร่านตะวันออกเฉียงเหนือ, Northeastern Iranian 2 0
ira-nwi อิเรเนียนตะวันตกเฉียงเหนือ อิเรเนียนตะวันตก อิหร่านตะวันตกเฉียงเหนือ, Northwestern Iranian 2 0
ira-orp Ormuri-Parachi อิเรเนียนตะวันตกเฉียงเหนือ   0 0
ira-pat Pathan อิเรเนียนตะวันออกเฉียงใต้   0 0
ira-sbc Sogdo-Bactrian อิเรเนียนตะวันออกเฉียงเหนือ   1 0
ira-sei อิเรเนียนตะวันออกเฉียงใต้ อิเรเนียน อิหร่านตะวันออกเฉียงใต้, Southeastern Iranian 3 0
ira-sgc Sogdic Sogdo-Bactrian Sogdian 0 0
ira-sgi Sanglechi-Ishkashimi อิเรเนียนตะวันออกเฉียงใต้   0 0
ira-shy Shughni-Yazgulami Shughni-Yazghulami-Munji   0 0
ira-swi อิเรเนียนตะวันตกเฉียงใต้ อิเรเนียนตะวันตก อิหร่านตะวันตกเฉียงใต้, Southwestern Iranian 0 0
ira-sym Shughni-Yazghulami-Munji อิเรเนียนตะวันออกเฉียงใต้   2 0
ira-wes อิเรเนียนตะวันตก อิเรเนียน อิหร่านตะวันตก, Western Iranian 2 0
ira-zgr Zaza-Gorani Medo-Parthian Zaza-Gurani, Gorani-Zaza 0 0
jpx-ryu ริวกิว ญี่ปุ่น Ryukyuan 0 0
khi-kal Kalahari Khoe Khoe   0 0
khi-khk Khoekhoe Khoe   0 0
khi-kho Khoe Khoe-Kwadi Kwadi-Khoe, Central Khoisan 2 0
khi-kkw Khoe-Kwadi Kwadi-Khoe 1 0
khi-kxa Kx'a Kxa, Ju-ǂHoan 0 0
khi-tuu Tuu Kwi, Taa-Kwi, Southern Khoisan, Taa-ǃKwi, Taa-ǃUi, ǃUi-Taa 0 0
map-ata Atayalic ออสโตรนีเซียน   0 0
mkh-asl Aslian มอญ-เขมร   0 0
mkh-ban Bahnaric มอญ-เขมร   1 0
mkh-kat Katuic มอญ-เขมร   0 0
mkh-khm Khmuic มอญ-เขมร   0 0
mkh-mnc Monic มอญ-เขมร   0 0
mkh-mng Mangic มอญ-เขมร   1 0
mkh-nbn North Bahnaric Bahnaric   0 0
mkh-pal Palaungic มอญ-เขมร   0 0
mkh-pea Pearic มอญ-เขมร   0 0
mkh-pkn Pakanic Mangic   0 0
mkh-vie เวียตติก มอญ-เขมร Vietic 0 0
nai-cat Catawban Siouan-Catawban   0 0
nai-chu Chumashan   0 0
nai-ckn Chinookan   0 0
nai-coo Coosan   0 0
nai-ker Keresan   0 0
nai-kta Kiowa-Tanoan   0 0
nai-len Lencan Lenca 0 0
nai-mdu Maiduan   0 0
nai-min Misumalpan Macro-Chibchan Misuluan, Misumalpa 0 0
nai-miz Mixe-Zoquean Mixe-Zoque 0 0
nai-mus Muskogean Muskhogean 0 0
nai-pak Pakawan Hokan   0 0
nai-pal Palaihnihan   0 0
nai-pom Pomoan Hokan Pomo, Kulanapan 0 0
nai-sca Siouan-Catawban   2 0
nai-shp Sahaptian   0 0
nai-shs Shastan Hokan   0 0
nai-tot Totozoquean   0 0
nai-tqn Tequistlatecan Hokan Tequistlatec, Chontal, Chontalan, Oaxacan Chontal, Chontal of Oaxaca 0 0
nai-tsi Tsimshianic   0 0
nai-ttn Totonacan Totonac, Totonac-Tepehua, Totonacan-Tepehuan 0 0
nai-utn Utian Yok-Utian Miwok-Costanoan, Mutsun 0 0
nai-wtq Wintuan Wintun 0 0
nai-xin Xincan Xinca 0 0
nai-yok Yokutsan Yok-Utian Yokuts, Mariposan, Mariposa 0 0
nai-you Yok-Utian   2 0
nai-yuc Yuman-Cochimí   0 0
ngf-fin Finisterre Trans-New Guinea   0 0
ngf-mad Madang Trans-New Guinea   0 0
ngf-okk Ok Trans-New Guinea   0 0
ngf-sbh South Bird's Head Trans-New Guinea   0 0
nic-bco Benue-Congo Volta-Congo   3 0
nic-bod Bantoid Benue-Congo   2 0
nic-grf Grassfields Bantoid Grassfields Bantu, Wide Grassfields 1 0
nic-gur Gur Savanna Voltaic 0 0
nic-knj Kainji Benue-Congo   0 0
nic-ubg Ubangian Volta-Congo   1 0
nic-vco Volta-Congo แอตแลนติก-คองโก   2 0
nur-nor Northern Nuristani Nuristani   0 0
nur-sou Southern Nuristani Nuristani   0 0
omq-cha Chatino Zapotecan   0 0
omq-chi Chinantecan Oto-Manguean   0 0
omq-maz Mazatecan Oto-Manguean Mazatec 0 0
omq-mix Mixtecan Oto-Manguean   1 0
omq-otp Oto-Pamean Oto-Manguean   0 0
omq-pop Popolocan Oto-Manguean   0 0
omq-tri Trique Mixtecan Triqui 0 0
omq-zap Zapotecan Oto-Manguean   2 0
omq-zpc Zapotec Zapotecan   0 0
oto-otm Otomi Otomian   0 0
paa-arf Arafundi   0 0
paa-bng Baining East New Britain 0 0
paa-brd Border Upper Tami 0 0
paa-egb East Geelvink Bay East Cenderawasih 0 0
paa-eng Engan   0 0
paa-iwm Iwam   0 0
paa-kag Kainantu-Goroka Trans-New Guinea   0 0
paa-kut Kutubuan Papuan Gulf   0 0
paa-kwm Kwomtari   0 0
paa-lkp Lakes Plain   0 0
paa-lsp Lower Sepik Nor-Pondo 0 0
paa-mai Mairasi   0 0
paa-msk Sko Skou 0 0
paa-nbo North Bougainville   0 0
paa-nim Nimboran   0 0
paa-pag Papuan Gulf   1 0
paa-pau Pauwasi   0 0
paa-ram Ramu   0 0
paa-sbo South Bougainville   0 0
paa-sen Sentani West Papuan   0 0
paa-spk Sepik   0 0
paa-tkw Tor-Kwerba   0 0
paa-wpa West Papuan   1 0
paa-yam Yam Morehead and Upper Maro River 0 0
paa-yua Yuat   0 0
phi-kal Kalamian ฟิลิปปินส์ Calamian 0 0
poz-aay Admiralty Islands โอเชียนิก   0 0
poz-bnn บอร์เนียวเหนือ บอร์เนียว-ฟิลิปปินส์ North Bornean 2 0
poz-bop บอร์เนียว-ฟิลิปปินส์ มาลาโย-พอลินีเชียน Borneo-Philippines 6 0
poz-bre East Barito บอร์เนียว-ฟิลิปปินส์   0 0
poz-brw West Barito บอร์เนียว-ฟิลิปปินส์   0 0
poz-btk Bungku-Tolaki Celebic   0 0
poz-cet มาลาโย-พอลินีเชียนตอนกลาง-ตะวันออก มาลาโย-พอลินีเชียน Central-Eastern Malayo-Polynesian 3 0
poz-clb Celebic ซุนดา-ซูลาเวซี   6 0
poz-cln นิวแคลิโดเนียน โอเชียนิกตอนกลาง-ตะวันออก New Caledonian 0 0
poz-cma Central Maluku มาลาโย-พอลินีเชียนตอนกลาง-ตะวันออก   0 0
poz-hce Halmahera-Cenderawasih มาลาโย-พอลินีเชียนตะวันออก   0 0
poz-kal Kaili-Pamona Celebic   0 0
poz-lgx Lampungic ซุนดา-ซูลาเวซี   0 0
poz-mcm มาลาโย-จามิก มาลาโย-ซุมบาวัน Malayo-Chamic 2 0
poz-mic ไมโครนีเซียน โอเชียนิกตอนกลาง-ตะวันออก Micronesian 0 0
poz-mly มาเลย์อิก มาลาโย-จามิก Malayic 0 0
poz-msa มาลาโย-ซุมบาวัน ซุนดา-ซูลาเวซี Malayo-Sumbawan 1 0
poz-mun Muna-Buton Celebic   0 0
poz-nws Northwest Sumatran ซุนดา-ซูลาเวซี   1 0
poz-occ โอเชียนิกตอนกลาง-ตะวันออก โอเชียนิก Central-Eastern Oceanic 5 0
poz-oce โอเชียนิก มาลาโย-พอลินีเชียนตะวันออก Oceanic 3 0
poz-ocw โอเชียนิกตะวันตก โอเชียนิก Western Oceanic 0 0
poz-pep พอลินีเชียนตะวันออก นิวเคลียร์พอลินีเชียน Eastern Oceanic 0 0
poz-pnp นิวเคลียร์พอลินีเชียน พอลินีเชียน Nuclear Polynesian 1 0
poz-pol พอลินีเชียน โอเชียนิกตอนกลาง-ตะวันออก Polynesian 1 0
poz-san Sabahan บอร์เนียวเหนือ   0 0
poz-sbj Sama-Bajaw บอร์เนียว-ฟิลิปปินส์   0 0
poz-slb Saluan-Banggai Celebic   0 0
poz-sls Southeast Solomonic โอเชียนิกตอนกลาง-ตะวันออก   0 0
poz-ssw South Sulawesi ซุนดา-ซูลาเวซี   0 0
poz-sus ซุนดา-ซูลาเวซี มาลาโย-พอลินีเชียน ซุนดา-สุลาเวสี, Sunda-Sulawesi 5 0
poz-swa North Sarawakan บอร์เนียวเหนือ   0 0
poz-tim Timoric มาลาโย-พอลินีเชียนตอนกลาง-ตะวันออก   0 0
poz-tot Tomini-Tolitoli Celebic   0 0
poz-vnc North-Central Vanuatu โอเชียนิกตอนกลาง-ตะวันออก   0 0
poz-wot Wotu-Wolio Celebic   0 0
qfa-adm Andamanese   0 0
qfa-cka Chukotko-Kamchatkan   0 0
qfa-dgn Dogon   0 0
qfa-dny Dene-Yeniseian Dené-Yeniseian 2 0
qfa-hur Hurro-Urartian   0 0
qfa-kad Kadu   0 0
qfa-kms Kam-Sui ขร้า-ไท   0 0
qfa-kor เกาหลี โคเรียน, Korean 0 0
qfa-kra ขร้า ขร้า-ไท Kra 0 0
qfa-lic ไหล ขร้า-ไท Hlai, Hlaic 0 0
qfa-mal Left May   0 0
qfa-mch Macro-Chibchan   2 0
qfa-onb เบ ขร้า-ไท   0 0
qfa-ong Ongan   0 0
qfa-sub substrate   0 0
qfa-tak ขร้า-ไท ไท-กะได, ไดอิก, กะได, Kra-Dai, Tai-Kadai, Daic, Kadai 5 0
qfa-tap Timor-Alor-Pantar   0 0
qfa-tor Torricelli   0 0
qfa-tyn Tyrsenian   0 0
qfa-yen Yeniseian Dene-Yeniseian Yeniseic, Yenisei-Ostyak 0 0
qfa-yuk Yukaghir Yukagir, Jukagir 0 0
roa-eas Eastern Romance โรมานซ์   0 0
roa-git Gallo-Italic โรมานซ์   0 0
roa-ibe West Iberian โรมานซ์   0 0
roa-itd Italo-Dalmatian โรมานซ์   0 0
roa-oil อออีล โรมานซ์ Oïl 0 0
roa-rhe Rhaeto-Romance โรมานซ์   0 0
sai-ara Araucanian   0 0
sai-aym Aymaran   0 0
sai-bar Barbacoan Barbakoan 0 0
sai-bor Boran   0 0
sai-cah Cahuapanan   0 0
sai-car Cariban Carib 0 0
sai-chc Chocoan Choco, Chocó 0 0
sai-cho Chonan Chon 0 0
sai-cpc Chapacuran   0 0
sai-crn Charruan Charrúan 0 0
sai-ctc Catacaoan   0 0
sai-guc Guaicuruan Mataco-Guaicuru Guaicurú, Guaycuruana, Guaikurú, Guaycuruano, Guaykuruan, Waikurúan 0 0
sai-guh Guahiban Guahiboan, Guajiboan, Wahivoan 0 0
sai-har Harákmbut Harákmbut–Katukinan Harákmbet 0 0
sai-hkt Harákmbut–Katukinan Harákmbet 2 0
sai-hrp Huarpean Warpean, Huarpe, Warpe 0 0
sai-jee Macro-Jê Gê, Jean, Gean, Jê-Kaingang, Ye 0 0
sai-jir Jirajaran Hiraháran 0 0
sai-jiv Jivaroan Hívaro, Jibaro, Jibaroan, Jibaroana, Jívaro 0 0
sai-ktk Katukinan Harákmbut–Katukinan Catuquinan 0 0
sai-mas Mascoian Mascoyan, Maskoian, Enlhet-Enenlhet 0 0
sai-mgc Mataco-Guaicuru   2 0
sai-mje Macro-Jê Macro-Gê 1 0
sai-mtc Matacoan Mataco-Guaicuru   0 0
sai-mur Muran Mura 0 0
sai-nad Nadahup Makú, Macú, Vaupés–Japurá 0 0
sai-nmk Nambikwaran Nambicuaran, Nambiquaran, Nambikuaran 0 0
sai-otm Otomacoan Otomákoan, Otomakoan 0 0
sai-pan Panoan Pano-Tacanan Pano 0 0
sai-pat Pano-Tacanan Pano-Tacana, Pano-Takana, Páno-Takána, Pano-Takánan 2 0
sai-tac Tacanan Pano-Tacanan   0 0
sai-tuc Tucanoan   0 0
sai-tyu Ticuna-Yuri   0 0
sai-ucp Uru-Chipaya Uru-Chipayan 0 0
sai-wic Wichí   0 0
sai-wit Witotoan Huitotoan 0 0
sai-ynm Yanomami Yanomam, Shamatari, Yamomami, Yanomaman 0 0
sai-zam Zamucoan Samúkoan 0 0
sai-zap Zaparoan Záparoan, Saparoan, Sáparoan, Záparo, Zaparoano, Zaparoana 0 0
sem-ara แอราเมอิก เซมิติกตะวันตกเฉียงเหนือ Aramaic 0 0
sem-arb อาหรับ เซมิติกตอนกลาง อาระบิก, อารบิก, Arabic 0 0
sem-can Canaanite เซมิติกตะวันตกเฉียงเหนือ   0 0
sem-cen เซมิติกตอนกลาง เซมิติกตะวันตก Central Semitic 2 0
sem-eas เซมิติกตะวันออก เซมิติก East Semitic 0 0
sem-eth Ethiopian Semitic เซมิติกใต้ Afro-Semitic, Ethiopian, Ethiopic, Ethiosemitic 0 0
sem-nwe เซมิติกตะวันตกเฉียงเหนือ เซมิติกตอนกลาง Northwest Semitic 2 0
sem-osa Old South Arabian เซมิติกใต้ Epigraphic South Arabian, Sayhadic 0 0
sem-sar South Arabian เซมิติกใต้ Modern South Arabian 0 0
sem-sou เซมิติกใต้ เซมิติกตะวันตก South Semitic 3 0
sem-wes เซมิติกตะวันตก เซมิติก West Semitic 2 0
sgn-fsl French Sign Languages ภาษามือ   0 0
sgn-gsl German Sign Languages ภาษามือ   0 0
sgn-jsl Japanese Sign Languages ภาษามือ   0 0
sio-dhe Dhegihan Mississippi Valley Siouan   0 0
sio-dkt Dakotan Mississippi Valley Siouan   0 0
sio-mor Missouri River Siouan Siouan   0 0
sio-msv Mississippi Valley Siouan Siouan   2 0
sio-ohv Ohio Valley Siouan Siouan   0 0
sit-qia Qiangic จีน-ทิเบต   0 0
sit-tan Tani จีน-ทิเบต   0 0
ssa-fur Fur Nilo-Saharan   0 0
ssa-sah Saharan Nilo-Saharan   0 0
tai-cen ไทตอนกลาง ไท Central Tai 0 0
tai-cho ไทฉงจั่ว ไท Chongzuo Tai 0 0
tai-nor ไทเหนือ ไท Northern Tai 0 0
tai-sap ซาปา-ไทตะวันตกเฉียงใต้ เหวินหม่า-ไทตะวันตกเฉียงใต้ ซาปา-ไทย, Sapa-Southwestern Tai, Sapa-Thai 1 0
tai-swe ไทตะวันตกเฉียงใต้ ซาปา-ไทตะวันตกเฉียงใต้ Southwestern Tai 0 0
tai-tay ตั่ย เหวินหม่า-ไทตะวันตกเฉียงใต้ Tày 0 0
tai-wen เหวินหม่า-ไทตะวันตกเฉียงใต้ ไท Wenma-Southwestern Tai 2 0
tbq-bdg Bodo-Garo ทิเบต-พม่า   0 0
tbq-brm พม่า Lolo-Burmese เบอร์มิช, Burmish 0 0
tbq-kuk Kukish ทิเบต-พม่า   0 0
tbq-lob Lolo-Burmese ทิเบต-พม่า   2 0
tbq-lol Loloish Lolo-Burmese   0 0
trk-kar Karluk เตอร์กิก Qarluq, Uyghur-Uzbek, Southeastern Turkic, Eastern Turkic 0 0
trk-kip Kipchak เตอร์กิก Kypchak, Qypchaq, Northwestern Turkic, Western Turkic 0 0
trk-ogr โอคูร์ เตอร์กิก Oghur, Lir-Turkic, r-Turkic 0 0
trk-ogz โอคุซ เตอร์กิก เตอร์กิกตะวันตกเฉียงใต้, Oghuz, Southwestern Turkic 0 0
trk-sib Siberian Turkic เตอร์กิก Northeastern Turkic, Northern Turkic 0 0
tup-gua Tupi-Guarani Tupian Tupí-Guaraní 0 0
urj-mdv Mordvinic ยูราลิก   0 0
urj-prm Permic ยูราลิก   0 0
urj-ugr ยูกริก ยูราลิก Ugric 0 0
xme-ttc Tatic Median   0 0
xsc-sak Sakan Saka-Wakhi Saka 0 0
xsc-skw Saka-Wakhi Scythian   1 0
zhx-min หมิ่น จีน จีนหมิ่น, Min 2 0
zhx-min-hai Coastal Min หมิ่น   0 0
zhx-min-shn Inland Min หมิ่น   0 0
zlw-lch Lechitic สลาวิกตะวันตก Lekhitic 0 0

รหัสพิเศษแก้ไข

รหัสเหล่านี้ไม่ใช่ตระกูลภาษาหรือกลุ่มภาษา แต่สามารถนำมาใช้ได้ในบางกรณี

รหัส ชื่อตระกูล/กลุ่ม ตระกูล/กลุ่มแม่ ชื่ออื่น กลุ่มย่อย ภาษา
art ภาษาประดิษฐ์ ไม่ใช่ตระกูลภาษาหรือกลุ่มภาษา constructed, artificial, planned 0 0
crp creole or pidgin ไม่ใช่ตระกูลภาษาหรือกลุ่มภาษา   0 0
paa ปาปวน ไม่ใช่ตระกูลภาษาหรือกลุ่มภาษา Papuan 0 0
qfa-iso ภาษาโดดเดี่ยว ไม่ใช่ตระกูลภาษาหรือกลุ่มภาษา isolate 0 0
qfa-mix ภาษาผสม ไม่ใช่ตระกูลภาษาหรือกลุ่มภาษา mixed 0 0
qfa-not ไม่ใช่ตระกูลภาษาหรือกลุ่มภาษา ไม่ใช่ตระกูลภาษาหรือกลุ่มภาษา not a family 7 0
sgn ภาษามือ ไม่ใช่ตระกูลภาษาหรือกลุ่มภาษา sign 3 0