วิกิพจนานุกรม:การถอดอักษรภาษาเขมร

ภาษาเขมร ใช้อักษรเขมรเพียงอย่างเดียว และรูปพยัญชนะอาจเปลี่ยนแปลงได้เมื่อประสมกับสระ การถอดอักษรภาษาเขมรควบคุมโดย มอดูล:Khmr-translit

หมายเหตุ: การถอดอักษรเป็นการเปรียบเทียบกับอักษรไทย การออกเสียงที่แท้จริงอาจไม่เป็นไปตามรูปที่ปรากฏ

ក = ก ខ = ข គ = ค ឃ = ฆ ង = ง
ច = จ ឆ = ฉ ជ = ช ឈ = ฌ ញ = ญ
ដ = ฎ ឋ = ฐ ឌ = ฑ ឍ = ฒ ណ = ณ
ត = ต ថ = ถ ទ = ท ធ = ธ ន = น
ប = บ ផ = ผ ព = พ ភ = ภ ម = ม
យ = ย រ = ร ល = ล វ = ว ឝ = ศ
ឞ = ษ ស = ส ហ = ห ឡ = ฬ អ = อ
ឣ = อ ឤ = อา ឥ = อิ ឦ = อี ឧ = อุ ឨ = อุก ឩ = อู ឪ = อัว
ឫ = ฤ ឬ = ฤๅ ឭ = ฦ ឮ = ฦๅ ឯ = เอ ឰ = ไอ ឱ/ឲ = โอ ឳ = เอา
ា = –า ិ = –ิ ី = –ี ឹ = –ึ ឺ = –ื ុ = –ุ ូ = –ู ួ = –ัว
ើ = เ–ิ ឿ = เ–ือ ៀ = เ–ีย េ = เ– ែ = แ– ៃ = ไ– ោ = โ– ៅ = เ–า
ំ = –ํ ះ = –ะ ៈ = –ะ̤ ៉ = –̎ ៊ = –̃ ់ = –̍ ៌ = รฺ– ៍ = –์
៎ = –๋ ៏ = –็ ័ = –ั ៑ = –̄ ្ = –ฺ ។ = ฯ ៕ = ๚ ៖ = :-
ៗ = ๆ ៘ = ฯลฯ ៙ = ๏ ៚ = ๛ ៛ = ร̵ ៜ = - - -
០ = ๐ ១ = ๑ ២ = ๒ ៣ = ๓ ៤ = ๔
៥ = ๕ ៦ = ๖ ៧ = ๗ ៨ = ๘ ៩ = ๙