วิกิพจนานุกรม:การถอดอักษรภาษาอาหม

ภาษาอาหม ใช้อักษรอาหม การถอดอักษรภาษาอาหมควบคุมโดย มอดูล:Ahom-translit

หมายเหตุ: การถอดอักษรเป็นการเปรียบเทียบกับอักษรไทย การออกเสียงที่แท้จริงอาจไม่เป็นไปตามรูปที่ปรากฏ

𑜀 = ก 𑜁 = ข 𑜕/𑜖 = ค 𑜗 = ฆ 𑜂 = ง
𑜋 = จ - - 𑜙 = ฌ 𑜐 = ญ
𑜄/𑜅 = ต 𑜌 = ถ 𑜓 = ด 𑜔 = ธ 𑜃 = น
𑜆 = ป 𑜇 = ผ 𑜈/𑜚 = บ 𑜘 = ภ 𑜉 = ม
𑜊 = ย 𑜍 = ร 𑜎 = ล (𑜈/𑜚) = ว 𑜿 = วิ
𑜏 = ส 𑜑 = ห 𑜒 = อ 𑜝 = –ฺล 𑜞/𑜟 = –ฺร
  • 𑜈/𑜚 จะเปลี่ยนเป็น ว เมื่ออยู่ท้ายพยางค์ หรือเป็นตัวควบกล้ำ
𑜠 = –ะ 𑜡 = –า 𑜢 = –ิ 𑜣 = –ี 𑜤 = –ุ 𑜥 = –ู
𑜦 = เ– 𑜧 = –ว์ 𑜨 = –อ̂ 𑜩 = –ย์ 𑜪 = –ํ 𑜫 = –์
  • รูปสระดังกล่าวสามารถประสมเป็นสระอื่นได้อีก
𑜰 = 0 𑜱 = 1 𑜲 = 2 𑜳 = 3 𑜴 = 4
𑜵 = 5 𑜶 = 6 𑜷 = 7 𑜸 = 8 𑜹 = 9
𑜺 = [10] 𑜻 = [20] 𑜼 = ฯ 𑜽 = ๚ 𑜾 = @
  • 𑜳 (3), 𑜴 (4), 𑜵 (5), 𑜻 (20) เขียนเหมือนกับคำที่สะกด 𑜏𑜪 (สํ), 𑜏𑜣 (สี), 𑜑𑜡 (หา), 𑜏𑜧 (สว์) ตามลำดับ เพราะตัวเลขที่แท้จริงอาจจะสูญหายไปแล้ว