ภาคผนวก:รายชื่ออักษรย่อในภาษาไทย

หน้านี้ถูกกึ่งล็อกจากการแก้ไข เนื่องจากถูกก่อกวนหลายครั้งติดต่อกัน (ดูปูม)
ผู้ไม่ลงทะเบียนหรือผู้ใช้ใหม่ไม่สามารถแก้ไขบทความได้ แต่ผู้ใช้ทั่วไปยังสามารถแก้ไขได้ตามปกติ (ล็อกอินที่นี่) ทุกคนสามารถเสนอความคิดเห็นและปรับปรุงได้ในหน้าอภิปราย หรือแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อขอให้ยกเลิกการป้องกันหรือเพิ่มการป้องกันเป็นการล็อกโดยสมบูรณ์
วิกิพีเดียมีบทความเกี่ยวกับ:
Wikipedia

รายชื่ออักษรย่อในภาษาไทย เรียงลำดับตามตัวอักษร ไม่รวมชื่อโรงเรียน

หมายเหตุ:

 • อักษรย่อของกระทรวงต่าง ๆ อักษรย่อของจังหวัดในงานสารบรรณ ไม่มีมหัพภาค
 • อักษรย่อของคณะกรรมการอาจหมายถึงสำนักงานคณะกรรมการด้วย หรือในทางกลับกัน
 • อักษรย่อบางตัวใช้เลขไทย บางตัวใช้เลขอารบิก อาจใช้แทนกันไม่ได้


เนื้อหา: บนสุด - 0-9

0-9

 • 1 คร. - จดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวโครินธ์ฉบับที่หนึ่ง (พระคริสตธรรมใหม่)
 • 1 ทธ. - จดหมายของนักบุญเปาโลถึงทิโมธีฉบับที่หนึ่ง (พระคริสตธรรมใหม่)
 • 1 ธส. - จดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวเธสะโลนิกาฉบับที่หนึ่ง (พระคริสตธรรมใหม่)
 • 1 ปต. - จดหมายของนักบุญเปโตรฉบับที่หนึ่ง (พระคริสตธรรมใหม่)
 • 1 ยน. - จดหมายของนักบุญยอห์นฉบับที่หนึ่ง (พระคริสตธรรมใหม่)
 • 2 คร. - จดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวโครินธ์ฉบับที่สอง (พระคริสตธรรมใหม่)
 • 2 ทธ. - จดหมายของนักบุญเปาโลถึงทิโมธีฉบับที่สอง (พระคริสตธรรมใหม่)
 • 2 ธส. - จดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวเธสะโลนิกาฉบับที่สอง (พระคริสตธรรมใหม่)
 • 2 ปต. - จดหมายของนักบุญเปโตรฉบับที่สอง (พระคริสตธรรมใหม่)
 • 2 ยน. - จดหมายของนักบุญยอห์นฉบับที่สอง (พระคริสตธรรมใหม่)
 • 3 ยน. - จดหมายของนักบุญยอห์นฉบับที่สาม (พระคริสตธรรมใหม่)

 • ก.
  • กรัม
  • คำกริยา (พจนานุกรม)
 • กก - กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
 • กก.
  • กิโลกรัม
  • กรรมการ
  • กองกลาง
  • กองกำกับการตำรวจ
 • ก.ก. - คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
 • กกก. - กองกำจัดสิ่งปฏิกูล สำนักรักษาความสะอาด (กทม.)
 • กกค. - กองกฎหมายและคดี (กทม.)
 • กกง. - กองการเงิน สำนักการคลัง (กทม.)
 • กกจ. - กองการเจ้าหน้าที่ (กทม.)
 • กกช. - คณะกรรมการกิจการวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์แห่งชาติ
 • กกต.
  • กองกฤษฎีการทหารและต่างประเทศ
  • คณะกรรมการการเลือกตั้ง
 • กก.ตชด. - กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน
 • กก.ตร.น. - กองกำกับการตำรวจน้ำ
 • กกท. - การกีฬาแห่งประเทศไทย
 • กกน. - กองกำกับการตำรวจนครบาล
 • ก.ก.น. - กางเกงใน (ภาษาปาก)
 • กกบ.
  • กองการก่อสร้างและบูรณะ สำนักการโยธา (กทม.)
  • คณะกรรมการกลั่นกรองการบริหารงานบุคคลของภาครัฐ
 • กกบ.ขส.ทบ. - กองการบิน กรมการขนส่งทางบก
 • กก.ภ.จว. - กองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัด
 • กก.รสช. - คณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (กองทัพบก)
 • กกล.รพน. - กองกำลังรักษาพระนคร
 • กกศ. - คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
 • กข.
  • กรมการข้าว (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)
  • ชื่อข้าวพันธุ์หนึ่ง
 • ก.ข.ค.
  • ก้างขวางคอ (ภาษาปาก)
  • ง่ายหรือเบื้องต้น เทียบมาจาก ABC
 • กค - กระทรวงการคลัง
 • ก.ค.
  • กรกฎาคม
  • คณะกรรมการข้าราชการครู
  • คณะกรรมการคุรุสภา
 • กคช. - การเคหะแห่งชาติ (กระทรวงมหาดไทย)
 • กคน. - กองการควบคุมระบายน้ำ สำนักงานระบายน้ำ (กทม.)
 • กคส. - กองควบคุมการก่อสร้าง สำนักการโยธา (กทม.)
 • กคอ. - กองควบคุมอาคาร สำนักการโยธา (กทม.)
 • กง.กห. - กรมการเงิน กลาโหม
 • กง.ทบ. - กรมการเงินทหารบก
 • กง.ทร. - กรมการเงินทหารเรือ
 • กงม. - กองงบประมาณ (กทม.)
 • กจ - จังหวัดกาญจนบุรี
 • กจ.
  • กองการเจ้าหน้าที่
  • กิจการของอัครทูต (พระคริสตธรรมใหม่)
 • ก.จ. - คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 • กช.
  • กรมการทหารช่าง
  • คณะกรรมการการศึกษาเอกชน
 • กชก. - คณะกรรมการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน
 • กชช. - คณะกรรมการพัฒนาชนบทแห่งชาติ
 • ก.ช.น. - คณะกรรมการช่วยเหลือชาวนาชาวไร่
 • กชภ. - คณะกรราการดำเนินงานให้ความช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภัยธรรมชาติ
 • กซข. - รถกำลังดีเซลรางมีห้องขับ (รถดีเซลราง)
 • กซข.ป. - รถกำลังดีเซลรางมีห้องขับ ปรับอากาศ (รถดีเซลรางปรับอากาศ)
 • กซม. - รถกำลังดีเซลรางไม่มีห้องขับ (รถดีเซลราง)
 • กซม.ป. - รถกำลังดีเซลรางไม่มีห้องขับ ปรับอากาศ (รถดีเซลรางปรับอากาศ)
 • ก.ฌ. - องค์การการฌาปนกิจสงเคราะห์พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และสมาชิกสภาเทศบาล
 • กต - กระทรวงการต่างประเทศ
 • กต.
  • คณะกรรมการสภาตำบล
  • กะรัตหลวง (หน่วยน้ำหนักเพชรพลอย)
 • ก.ต. - คณะกรรมการตุลาการ (กระทรวงยุติธรรม)
 • ก.ตง. - คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (ปัจจุบันใช้ คตง.)
 • ก.ต.ช. - คณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ
 • ก.ตร. - คณะกรรมการข้าราชการตำรวจ
 • กท - กรุงเทพมหานคร (เลิกใช้)
 • กท. - จดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวกาลาเทีย (พระคริสตธรรมใหม่)
 • ก.ท.
  • ก่อนเที่ยง เทียบได้กับ a.m.
  • คณะกรรมการพนักงานเทศบาล
 • กทท. - การท่าเรือแห่งประเทศไทย
 • กทพ. - การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
 • กทม. หรือ กทม - กรุงเทพมหานคร
 • กทอ. - คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเพื่อกิจการอุตสาหกรรม
 • กน. - กรมการค้าภายใน กิจกรรมนักเรียน
 • กนข. - คณะกรรมการนโยบายข้าว
 • กนช. - ศูนย์กองหนุนเพื่อความมั่นคงแห่งชาติ
 • ก.น.ช. - คณะกรรมการกองหนุนเพื่อความมั่นคงแห่งชาติ
 • กนอ. - การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • กบ - จังหวัดกระบี่
 • กบข. - กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการพลเรือน
 • กบค. - กองบำรุงรักษาคูและคลอง สำนักการระบายน้ำ (กทม.)
 • ก.บช. - คณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี
 • กบต. - กองบัญชีและตรวจสอบ สำนักการคลัง (กทม.)
 • ก.บถ. - คณะกรรมการประสานงานการจัดและบริหารความถี่วิทยุแห่งชาติ
 • กบ.ทบ. - กรมส่งบำรุงกำลังทหารบก
 • กบว. - คณะกรรมการบริหารวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
 • กปข.
  • กรมประมวลข่าวกลาง (ชื่อเดิมของ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ หรือ สขช.)
  • สำนักงานคณะกรรมการปราบปรามการลักลอบนำข้าวออกนอกราชอาณาจักร
 • กปจ. - คณะกรรมการการประถมศึกษาจังหวัด
 • กปจว. - คณะกรรมการปฏิบัติการจิตวิทยา
 • กปช. - คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
 • กปน. - การประปานครหลวง
 • กปปค. - คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามคอมมิวนิสต์
 • กปภ. - การประปาส่วนภูมิภาค
 • กปร. - คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 • กปส. - กรมประชาสัมพันธ์
 • ก.ป.ส. - กรรมการกลางปราบปรามยาเสพติดให้โทษ
 • กป.สป. - คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำสินค้าบางอย่างออกนอกประเทศ
 • กปอ.
  • คณะกรรมการการประถมศึกษาอำเภอ
  • คณะกรรมการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ
 • กปอท. - คณะกรรมการประสานงานนิสิตนักศึกษาอาสาพัฒนาแห่งประเทศไทย
 • กผม. - กองผังเมือง
 • กฝ. - กรมการฝึกหัดครู
 • กพ - จังหวัดกำแพงเพชร
 • ก.พ.
  • กุมภาพันธ์
  • คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
 • กพด. - กองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
 • กพต.
  • คณะกรรมการพัฒนาตำบล
  • คณะกรรมการเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดภาคใต้
 • กพ.ทบ. - กรมกำลังพลทหารบก
 • กพ.ทร. - กรมกำลังพลทหารเรือ
 • กพ.ทหาร - กรมกำลังพลทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด
 • กพม. - คณะกรรมการพัฒนาหมู่บ้าน
 • กพอ.
  • คณะกรรมการพัฒนาอำเถอ
  • กลุ่มวิชาการงานและพื้นฐานอาชีพ
 • กฟน. - การไฟฟ้านครหลวง
 • กฟผ. - การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
 • กฟภ. - การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 • กม.
  • กิโลเมตร
  • กฎหมาย
 • ก.ม. - คณะกรรมการข้าราชการมหาวิทยาลัย
 • ก.ย. - กันยายน
 • กยศ. - กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
 • กร. - กองเรือยุทธการ
 • ก.ร. - คณะกรรมการข้าราชการฝ่ายรัฐสภา
 • กร.ทบ. - กรมกิจการพลเรือนทหารบก
 • กรป.กลาง - กองอำนวยการกลางรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ
 • กรพ. - กองรบพิเศษ
 • กรส. - กลุ่มรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์
 • กรอ.
  • คณะกรรมการร่วมภาครัฐบาลและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ
  • กรมโรงงานอุตสาหกรรม
 • กรอ.พอ. - คณะกรรมการร่วมภาครัฐบาลและเอกชนเพื่อพัฒนาการศึกษาเพื่ออาชีพ
 • กล.
  • กิโลลิตร
  • ภาษาเกาหลี (พจนานุกรม)
 • ก.ล.ต. - คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 • กว. - เกวียนหลวง (หน่วยปริมาตร)
 • ก.ว.
  • คณะกรรมการประจำวิทยาลัยครู
  • คณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
 • กวช. - คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
 • กศ.
  • วิชาการศึกษา
  • กรมการศาสนา
 • ก.ศ. - กลียุคศักราช
 • กศ.ด. - การศึกษาดุษฎีบัณฑิต
 • กศน. - กรมการศึกษานอกโรงเรียน
 • กศ.บ. - การศึกษาบัณฑิต
 • กศ.บป. - โครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคคลประจำการ (สถาบันราชภัฏ)
 • กศ.ม. - การศึกษามหาบัณฑิต
 • กษ - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • กษ.ด. - เกษตรศาสตรดุษฎีบัณฑิต
 • กษ.บ. - เกษตรศาสตรบัณฑิต
 • กษ.ม. - เกษตรศาสตรมหาบัณฑิต
 • กส - จังหวัดกาฬสิทธุ์
 • กสช. - โครงการสร้างงานในชนบท
 • กส.ด. - กสิกรรมและสัตวบาลดุษฎีบัณฑิต
 • กสต. - คณะกรรมการสภาตำบล
 • กสญ. - กงสุลใหญ่
 • กสท. - การสื่อสารแห่งประเทศไทย
 • ก.ส.ท. - กรมการขนส่งทางบก (ปัจจุบันใช้ ขส.ทบ.)
 • กส.ทบ. - กรมการสัตว์ทหารบก
 • ก.ส.ธ. - คณะกรรมการร่วมมือกับคณะเศรษฐกิจของธนาคารโลก
 • กส.บ. - กสิกรรมและสัตวบาลบัณฑิต
 • กส.ม. - กสิกรรมและสัตวบาลมหาบัณฑิต
 • กสส. - คณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานสตรีแห่งชาติ
 • กสอ.
  • กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
  • คณะกรรมการสร้างงานในชนบทระดับอำเภอ
 • ก.ส.อ. - คณะกรรมการส่งเสริมสินค้าส่งออก
 • กห - กระทรวงกลาโหม
 • ก.อ. - คณะกรรมการข้าราชการอัยการ
 • กอท. - กองอัยการทหาร
 • กอน. - คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
 • กอ.ปค. - กองอำนวยการป้องกันและปราบปรามคอมมิวนิสต์
 • กอ.รพน. - กองอำนวยการรักษรพระนคร
 • กอ.รมน. - กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน
 • กอ.รสต. - กองอำนวยการรักษาความสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
 • กฮ. - กิโลเฮิรตซ์
 • กรุงเทพฯ - กรุงเทพมหานคร

 • ข.
  • เขต (กทม.)
  • ภาษาเขมร (พจนานุกรม)
 • ขก - จังหวัดขอนแก่น
 • ขกท. - หน่วยข่าวกรองทหาร
 • ขข. - รถข้างต่ำเทข้าง (รถไฟบรรทุกสินค้า)
 • ขคท. - ข่าวเคลื่อนที่
 • ขจก. - ขบวนการโจรก่อการร้าย
 • ขด. - เขมรแดง
 • ข.ต.ว. - ผู้สื่อข่าวต่างจังหวัด
 • ขทร. - ข่าวทั่วราชอาณาจักร
 • ขบด. - ขบวนการแบ่งแยกดินแดน
 • ขรก. - ข้าราชการ
 • ขว.
  • การข่าว
  • กองข่าว
  • กรมข่าว
 • ขว.ทหาร - กรมข่าวทหาร
 • ขว.ทบ. - กรมข่าวทหารบก
 • ขว.ทร. - กรมข่าวทหารเรือ
 • ขส.
  • ขนส่ง
  • รถข้างสูง (รถไฟบรรทุกสินค้า)
 • ขส.ทบ. - กรมการขนส่งทหารบก
 • ขส.ทร. - กรมการขนส่งทหารเรือ
 • ขส.ทอ. - กรมการขนส่งทหารอากาศ
 • ขสมก. - องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (เดิมใช้ ขส.มก.)
 • ข้าฯ
  • ข้าพเจ้า
  • ข้าพระพุทธเจ้า

 • ค.
  • คำคุณศัพท์ (พจนานุกรม)
  • คืบ (หน่วยความยาว)
  • เครื่องยิงลูกระเบิด (ภาษาปากว่า ปืนครก)
 • คค - กระทรวงคมนาคม
 • คงช. - คณะกรรมการนโยบายเงินเดือนแห่งชาติ
 • คจก. - โครงการจัดสรรที่ดินทำกินแก่ราษฎรผู้ยากไร้ในพื้นที่ป่าสงวนเสื่อมโทรม
 • คจตถ. - เครื่องยิงจรวดต่อสู้รถถัง
 • คจร. - คณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก
 • ค.ด. - ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
 • คต. - กรมการค้าต่างประเทศ
 • คตง. - คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (เดิมใช้ ก.ตง.)
 • คทร. - เคลื่อนที่เร็ว (การทหาร)
 • ค.บ. - ครุศาสตรบัณฑิต
 • คปต. - คณะทำงานสนับสนุนการปฏิบัติการพัฒนาชนบทระดับตำบล
 • คปลยบ. - เครื่องยิงจรวดจากปืนเล็กยาวบรรจุเอง
 • คปสบ. - เครื่องยิงจรวดจากปืนสั้นบรรจุเอง
 • คปภ. - คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
 • คปอส. - คณะกรรมการประสานงานองค์กรเอกชนเพื่อการสาธารณสุขมูลฐาน
 • คพป. - คณะกรรมการพัฒนาประชาธิปไตย
 • ค.พ.ศ. - โครงการพัฒนาการการศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ)
 • ค.ม. - ครุศาสตรมหาบัณฑิต
 • คมช.
  • คณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ
  • โครงการปรับปรุงโรงเรียนมัธยมในชนบท
 • คมภ. - โครงการพัฒนาโรงเรียนมัธยมในส่วนภูมิภาค
 • คมส. - โครงการพัฒนาการศึกษาโรงเรียนมัธยมแบบประสม
 • ค.ร.น. - คูณร่วมน้อย
 • ค.ร.ฟ. - คณะกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทย
 • ครม. - คณะรัฐมนตรี
 • ค.ร.ม. - คูณร่วมมาก
 • ค.ศ. - คริสต์ศักราช
 • คศ.ด. - คหกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต
 • คศ.บ. - คหกรรมศาสตรบัณฑิต
 • คศ.ม. - คหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
 • คส.
  • คลังแสง
  • จดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวโคโลสี (พระคริสตธรรมใหม่)
 • คสช. - คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ], โครงการส่งเสริมการศึกษาชุมชน
 • ค.อ.ด. - ครุศาสตรอุตสาหกรรมดุษฎีบัณฑิต
 • คอท. - โครงการจัดการเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
 • คอทส. - คณะกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม
 • ค.อ.บ. - ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต
 • ค.อ.ม. - ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต
 • คอส. - โครงการอาสาสมัครเพื่อสังคม

 • ง. - งาน (หน่วยพื้นที่)
 • ง.ด. - เงินเดือน
 • งป. - งบประมาณ

 • จ.
  • จังหวัด
  • วันจันทร์
  • ภาษาจีน (พจนานุกรม)
 • จ.๑๘ - บัญชีถือจ่ายเงินเดือนข้าราชการ
 • จก. - จำกัด (บริษัท)
 • จก.จบ. - เจ้ากรมจเรทหารบก
 • จก.ธน. - เจ้ากรมพระธรรมนูญ กระทรวงกลาโหม
 • จก.สน. - เจ้ากรมเสมียนตรา กระทรวงกลาโหม
 • จข. - เจ้าคณะเขต (พระสงฆ์)
 • จขกท. - เจ้าของกระทู้ (ใช้ตามเว็บบอร์ด)
 • จค. - จีนคอมมิวนิสต์
 • จคม. - โจรคอมมิวนิสต์
 • จจ. - เจ้าคณะจังหวัด (พระสงฆ์)
 • จ.จ. - จตุตถจุลจอมเกล้า (เครื่องราชอิสริยาภรณ์)
 • จ.จ.จ. - มหาจุฬาลงกรณ จุลจอมเกล้า (พระปรมาภิไธยในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว)
 • จ.ช. - จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (เครื่องราชอิสริยาภรณ์)
 • จต. - เจ้าคณะตำบล
 • จ.ต. - จ่าตรี
 • จท. - กรมเจ้าท่า
 • จ.ท. - จ่าโท
 • จทบ. - จังหวัดทหารบก
 • จนท. - เจ้าหน้าที่
 • จบ - จังหวัดจันทบุรี
 • จบ. - กรมจเรทหารบก
 • จป. - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
 • จปฐ. - ความจำเป็นพื้นฐาน
 • จ.ป.ร. - มหาจุฬาลงกรณ ปรมราชาธิราช (พระปรมาภิไธยในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว)
 • จ-พท. - อาหารสำเร็จรูปที่พร้อมบริโภคทันที ประเภทผลิต (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)
 • จ-พป. - อาหารพร้อมปรุง ประเภทผลิต (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)
 • จภ. - เจ้าคณะภาค (พระสงฆ์)
 • จ.ม.
  • จดหมาย
  • จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย (เครื่องราชอิสริยาภรณ์)
 • จย. - จักรยาน
 • จยย. - จักรยานยนต์
 • จร. - กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
 • จร. - จเร (ตำแหน่งผู้ตรวจตรา, ผู้ตรวจราชการ(ในกิจการทหาร-ตำรวจ))
 • จร.ทร. - กรมจเรทหารเรือ
 • จร.ทอ. - กรมจเรทหารอากาศ
 • จว. - จังหวัด
 • จ.ศ. - จุลศักราช
 • จ.ส.ต. - จ่าสิบตรี (ทหารบก)
 • จสต. - จ่าสิบตำรวจ
 • จ.ส.ท. - จ่าสิบโท
 • จ.ส.อ. - จ่าสิบเอก
 • จอ. - เจ้าคณะอำเภอ (พระสงฆ์)
 • จ.อ. - จ่าเอก
 • จ.ต. - จ่าอากาศตรี
 • จ.ท. - จ่าอากาศโท
 • จ.อ.ร. - คณะกรรมการจัดระเบียบอาชีพราษฎร
 • จ.อ. - จ่าอากาศเอก
 • จฬ. - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • ฉ.
  • ฉบับ
  • โฉนด
 • ฉขว. - ข้าวเติมวิตามิน ประเภทผลิต (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)
 • ฉช - จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • ฉผก. - อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ประเภทผลิต (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)
 • ฉผกท. - ผลิตภัณฑ์กระเทียม ประเภทผลิต (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)
 • ฉผกป. - กะปิ ประเภทผลิต (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)
 • ฉผกส. - อาหารกึ่งสำเร็จรูป ประเภทผลิต (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)
 • ฉผข. - น้ำแข็ง ประเภทผลิต (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)
 • ฉผขม. - ไข่เยี่ยวม้า ประเภทผลิต (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)
 • ฉผค. - ครีม ประเภทผลิต (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)
 • ฉผคน. - อาหารสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนัก ประเภทผลิต (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)
 • ฉผช. - น้ำส้มสายชู ประเภทผลิต (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)
 • ฉผซ. - ซอสในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ซอสบางชนิด และผลิตภัณฑ์ปรุงรสที่ได้จากการย่อยโปรตีนของถั่วเหลือง ประเภทผลิต (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)
 • ฉผซม. - โซเดียมไซคลาเมตและอาหารที่มีโซเดียม ประเภทผลิต (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)
 • ฉผด. - เครื่องดื่มและน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ประเภทผลิต (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)
 • ฉผดก. - เครื่องดื่มเกลือแร่ ประเภทผลิต (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)
 • ฉผต. - ช็อกโกแลต ประเภทผลิต (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)
 • ฉผท. - ชา ประเภทผลิต (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)
 • ฉผทป. - อาหารทั่วไป ประเภทผลิต (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)
 • ฉผทร. - อาหารทารกและอาหารสูตรต่อเนื่องสำหรับทารกและเด็กเล็ก ประเภทผลิต (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)
 • ฉผนก. - เนยใส|กี ประเภทผลิต (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)
 • ฉผนข. - เนยและเนยแข็ง ประเภทผลิต (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)
 • ฉผนค. - นมโค ประเภทผลิต (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)
 • ฉผนต. - นมปรุงแต่ง ประเภทผลิต (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)
 • ฉผนท. - นมดัดแปลงสำหรับทารก และนมดัดแปลงสูตรต่อเนื่องสำหรับทารกและเด็กเล็ก ประเภทผลิต (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)
 • ฉผนป. - น้ำปลา ประเภทผลิต (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)
 • ฉผนผ. - ผลิตภัณฑ์ของนม ประเภทผลิต (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)
 • ฉผนม. - น้ำมันเนย ประเภทผลิต (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)
 • ฉผนร. - น้ำแร่ ประเภทผลิต (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)
 • ฉผนอ. - น้ำเกลือปรุงอาหาร ประเภทผลิต (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)
 • ฉผบ. - ขนมปัง ประเภทผลิต (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)
 • ฉผป. - นมเปรี้ยว ประเภทผลิต (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)
 • ฉผปต. - วัตถุที่ใช้ปรุงแต่งรสอาหาร ประเภทผลิต (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)
 • ฉผปภ. - แป้งข้าวกล้อง ประเภทผลิต (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)
 • ฉผผส. - ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ประเภทผลิต (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)
 • ฉผฟ. - กาแฟ ประเภทผลิต (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)
 • ฉผม. - น้ำมันและไขมัน ประเภทผลิต (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)
 • ฉผมก. - เนยเทียม ประเภทผลิต (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)
 • ฉผมป. - น้ำมันปาล์ม ประเภทผลิต (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)
 • ฉผมพ. - น้ำมันมะพร้าว ประเภทผลิต (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)
 • ฉผมส. - น้ำมันถั่วลิสง ประเภทผลิต (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)
 • ฉผยย. - แยม เยลลี่ และมาร์มาเลด ประเภทผลิต (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)
 • ฉผรย. - รอยัลเยลลี่และผลิตภัณฑ์ ประเภทผลิต (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)
 • ฉผล. - หมากฝรั่งและลูกอม ประเภทผลิต (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)
 • ฉผว. - วัตถุแต่งกลิ่นรส ประเภทผลิต (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)
 • ฉผวช. - อาหารที่มีวัตถุใช้เพื่อรักษาคุณภาพหรือมาตรฐานของอาหารรวมอยู่ในภาชนะบรรจุ ประเภทผลิต (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)
 • ฉผวล. - วุ้นสำเร็จรูปและขนมเยลลี่ ประเภทผลิต (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)
 • ฉผษ. - อาหารที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ ประเภทผลิต (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)
 • ฉผส. - สีผสมอาหาร ประเภทผลิต (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)
 • ฉผสด. - อาหารสำหรับทารกและเด็ก ประเภทผลิต (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)
 • ฉผอ. - ไอศกรีม ประเภทผลิต (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)
 • ฉผอร. - อาหารฉายรังสี ประเภทผลิต (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)
 • ฉสกท. - ผลิตภัณฑ์กระเทียม ประเภทนำเข้า (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)
 • ฉสกป. - กะปิ ประเภทนำเข้า (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)
 • ฉสขค. - อาหารขบเคี้ยวและขนมต่างๆ ประเภทนำเข้า (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)
 • ฉสขม. - ไข่เยี่ยวม้า ประเภทนำเข้า (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)
 • ฉสต. - ช็อกโกแลต ประเภทนำเข้า (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)
 • ฉสทป. - อาหารทั่วไป ประเภทนำเข้า (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)
 • ฉสน. - เนื้อสัตว์ ไข่และผลิตภัณฑ์ ประเภทนำเข้า (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)
 • ฉสนอ. - น้ำเกลือปรุงอาหาร ประเภทนำเข้า (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)
 • ฉสบ. - ขนมปัง ประเภทนำเข้า (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)
 • ฉสปภ. - แป้งข้าวกล้อง แป้งและผลิตภัณฑ์จากแป้ง ประเภทนำเข้า (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)
 • ฉสผ. - พืช ผัก ผลไม้ ถั่วและผลิตภัณฑ์ ประเภทนำเข้า (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)
 • ฉสผส. - ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ประเภทนำเข้า (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)
 • ฉสร. - เครื่องปรุงรส ประเภทนำเข้า (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)
 • ฉสล. - หมากฝรั่งและลูกอม ประเภทนำเข้า (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)
 • ฉสว. - วัตถุแต่งกลิ่นรส ประเภทนำเข้า (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)
 • ฉสวช. - อาหารที่มีวัตถุใช้เพื่อรักษาคุณภาพหรือมาตรฐานของอาหารรวมอยู่ในภาชนะบรรจุ ประเภทนำเข้า (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)
 • ฉสวล. - วุ้นสำเร็จรูปและขนมเยลลี่ ประเภทนำเข้า (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)
 • ฉสศ. - เครื่องเทศ ประเภทนำเข้า (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)
 • ฉสษ. - อาหารที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ ประเภทนำเข้า (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)
 • ฉสอร. - อาหารฉายรังสี ประเภทนำเข้า (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)

 • ช.
  • ชาย
  • ภาษาชวา (พจนานุกรม)
 • ช.ค. - ลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการ
 • ช.ค.บ. - เงินพิเศษช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ
 • ชน - จังหวัดชัยนาท
 • ชบ - จังหวัดชลบุรี
 • ชพ - จังหวัดชุมพร
 • ช.พ.ค. - การฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนสมาชิกคุรุสภา
 • ชม - จังหวัดเชียงใหม่
 • ชม. - ชั่วโมง
 • ชย - จังหวัดชัยนาท
 • ช.ส. - เหรียญชัยสมรภูมิ
 • ช.ส.ค. - ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย
 • ชสท. - ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย
 • ชสพ. - ชุดสงครามพิเศษ
 • ชร - จังหวัดเชียงราย

 • ซ.
  • ซอย
  • องศาเซลเซียส หรือองศาเซนติเกรด
 • ซก. - เซนติกรัม
 • ซม. - เซนติเมตร
 • ซล. - เซนติลิตร

 • ฌกส. - ฌาปนกิจสงเคราะห์
 • ฌ.ป.ค. - ฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการกรมการปกครอง
 • ฌ.ศ.ร. - สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครูและบุคลากรทางการศึกษานครราชสีมา
 • ฌ.ส.อ.
  • สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์อุบลราชธานี
  • สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครูจังหวัดอุดรธานี

 • ญ.
  • หญิง
  • ภาษาญวน หรือ ภาษาเวียดนาม (พจนานุกรม)
  • ภาษาญี่ปุ่น (พจนานุกรมบางเล่มที่ไม่อ้างถึงภาษาญวน)
 • ญิ. - ภาษาญี่ปุ่น (พจนานุกรม)

 • ฐชค. - ฐานชุดคุ้มครองทหาร
 • ฐท.สห. - กองบังคับการฐานทัพเรือสัตหีบ
 • ฐบ. - ฐานบิน (การทหาร)
 • ฐยส. - ฐานยิงสนับสนุน

 • ดก. - เดซิกรัม
 • ดคก. - เดคากรัม
 • ดคม. - เดคาเมตร
 • ดคล. - เดคาลิตร
 • ด.ช. - เด็กชาย
 • ด.ญ. - เด็กหญิง
 • ด.ต. - ดาบตำรวจ
 • ดม. - เดซิเมตร
 • ดย.ทร. - กองดุริยางค์ทหารเรือ
 • ดร. - ด็อกเตอร์ มาจาก Dr. ย่อมาจาก Doctor
 • ดล. - เดซิลิตร
 • ด.ศ.ค. - การเดินทางเพื่อการศึกษาของคุรุสภา
 • ด.ศ.ร. - การเดินทางเพื่อการศึกษาระหว่างปิดภาคฤดูร้อน

 • ต.
  • ตำบล
  • เมตริกตัน (หน่วยน้ำหนัก)
  • ทิศใต้
  • ภาษาตะเลง หรือภาษามอญ (พจนานุกรม)
 • ตก - จังหวัดตาก
 • ต.ก. - ต้นกล (chief engineer)
 • ต.ค. - ตุลาคม
 • ตง - จังหวัดตรัง
 • ต.จ. - ตติยจุลจอมเกล้า (เครื่องราชอิสริยภรณ์)
 • ตจว. - ต่างจังหวัด
 • ต.จ.ว. - ตติยจุลจอมเกล้าวิเศษ (เครื่องราชอิสริยภรณ์)
 • ตช. - สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ชื่อย่อหนังสือภายนอกส่วนราชการ)
 • ต.ช. - ตริตาภรณ์ช้างเผือก (เครื่องราชอิสริยภรณ์)
 • ตชด. - ตำรวจตระเวนชายแดน
 • ตญ. - ตู้ใหญ่ (รถไฟบรรทุกสินค้า)
 • ต.ต. - ทิศตะวันตก
 • ต.บ. - พระไตรปิฎกบาลี
 • ตผ. - สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
 • ตม. - กองตรวจคนเข้าเมือง
 • ต.ม. - ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (เครื่องราชอิสริยภรณ์)
 • ตร - จังหวัดตราด
 • ตร.
  • ตำรวจ
  • สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ชื่อย่อหนังสือภายในส่วนราชการ)
 • ต.ร. - ต้นเรือ (chief officer)
 • ตร.กม. - ตารางกิโลเมตร
 • ตร.ซม. - ตารางเซนติเมตร
 • ตร.ต. - สถานีตำรวจตำบล
 • ตร.ทล. - ตำรวจทางหลวง
 • ตร.น. - ตำรวจนครบาล
 • ตร.ปม. - ตำรวจป่าไม้
 • ตร.ภ. - ตำรวจภูธร
 • ตร.ม.
  • ตารางเมตร
  • ตารางไมล์
 • ตร.รฟ. - ตำรวจรถไฟ
 • ตร.ว. - ตารางวา
 • ตร.ส. - ตำรวจสันติบาล
 • ตร.สข. - ตำรวจสุนัข
 • ตรอ. - ตรวจสภาพรถเอกชน
 • ต.ศ.ร. - การเดินทางต่างประเทศเพื่อการศึกษาในระหว่างปิดภาคเรียนฤดูร้อน (ของคุรุสภา)
 • ต.อ. - ทิศตะวันออก
 • ต.อ.จ. - ตติยานุจุลจอมเกล้า (เครื่องราชอิสริยภรณ์)
 • ต.ห. - ต้นหน (navigator)

 • ถ. - ถนน

 • ท. - ทะนานหลวง (หน่วยปริมาตร)
 • ทก - กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • ทกท. - ท่าอากาศยานกรุงเทพ
 • ทก.ด. - เทคโนโลยีการเกษตรดุษฎีบัณฑิต
 • ทก.บ. - เทคโนโลยีการเกษตรบัณฑิต
 • ทก.ม. - เทคโนโลยีการเกษตรมหาบัณฑิต
 • ท.จ. - ทุติยจุลจอมเกล้า (เครื่องราชอิสริยาภรณ์)
 • ท.จ.ว. - ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ (เครื่องราชอิสริยาภรณ์)
 • ท.ช. - ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (เครื่องราชอิสริยาภรณ์)
 • ท.ญ. - ทันตแพทย์หญิง (ปัจจุบันใช้ ทพญ.)
 • ท.ด. - ทันตแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิต
 • ทต. - จดหมายของนักบุญเปาโลถึงทิตัส (พระคริสตธรรมใหม่)
 • ททท. - การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
 • ท.ท.ท. - บริษัทไทยโทรทัศน์จำกัด
 • ททบ., ท.ทบ. - สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
 • ทนพ. - เทคนิคการแพทย์
 • ทนพญ. - เทคนิคการแพทย์หญิง
 • ทบ.
  • กองทัพบก
  • ทหารบก
 • ท.บ. - ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
 • ทพ. - ทันตแพทย์ชาย (เดิมใช้ ท.พ.)
 • ท.พ. - ทันตแพทย์ชาย (ปัจจุบันใช้ ทพ.)
 • ทพญ. - ทันตแพทย์หญิง (เดิมใช้ ท.ญ.)
 • ทภ. - กองทัพภาค
 • ทม. - ทบวงมหาวิทยาลัย
 • ท.ม.
  • ทันตแพทยศาสตรมหาบัณฑิต
  • ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (เครื่องราชอิสริยาภรณ์)
 • ทร.
  • กองทัพเรือ
  • ทหารเรือ
 • ทรท.
  • โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย
  • พรรคไทยรักไทย
 • ทล. - กรมทางหลวง
 • ท.ศ. - เหรียญทวีธาภิเศก (ปัจจุบันสะกดว่า เหรียญทวีธาภิเษก)
 • ทศท. - องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย
 • ทส - กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • ทส. - นายทหารคนสนิท (ตำแหน่งเลขาส่วนตัวของหัวหน้าหน่วยทหาร)
 • ทส.ปช. - ไทยอาสาป้องกันชาติ
 • ทส.รมว.กห. - นายทหารคนสนิทรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม
 • ทอ.
  • กองทัพอากาศ
  • ทหารอากาศ
 • ทอท. - การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย
 • ทุ.ส.นิ.ม. - อริยสัจ ๔ ได้แก่ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค
 • ทูลเกล้าฯ - ทูลเกล้าทูลกระหม่อม
 • โทร. - โทรศัพท์

 • ธ. - ธนาคาร
 • ธกท. - ธนาคารกสิกรไทยจำกัด
 • ธ.ก.ส. - ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 • ธ.ค. - ธันวาคม
 • ธน.
  • (ทหาร) พระธรรมนูญ
  • ธนาณัติ
 • ธ.บ. - ธรรมศาสตรบัณฑิต (มิได้หมายถึงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
 • ธปท. - ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • ธร. - กรมธนารักษ์
 • ธสอ. - ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
 • ธอส. - ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 • ธันว. - ธันวาคม (นิยมใช้ ธ.ค. มากกว่า)
 • ธ.ญ - ธันญา
 • ธอส. - ธนาคารอาคารสงเคราะห์

 • น.
  • ทิศเหนือ
  • คำนาม (พจนานุกรม)
  • นาฬิกา
  • นิ้ว (หน่วยความยาว)
  • แม่น้ำ
  • หน้า (หนังสือ)
  • รถที่ขึ้นทะเบียนเป็นรถบรรทุกของ มีเวลาวิ่งจำกัด
 • นค - จังหวัดหนองคาย
 • นคป. - หน่วยคุ้มครองประชาชน
 • น.ช. - นักโทษชาย
 • นจอ. - นักเรียนจ่าอากาศ
 • นฐ - จังหวัดนครปฐม
 • น.ญ. - นักโทษหญิง
 • น.ด. - นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต
 • นดร. - นักเรียนเดินเรือ (นักเรียนเดินเรือของศูนย์ฝึกพาณิชยนาวี กรมเจ้าท่า)
 • น.ต.
  • นาวาตรี
  • นาวาอากาศตรี (เดิมใช้ น.อ.ต.)
 • นตท. - นักเรียนเตรียมทหาร
 • น.ท.
  • นาวาโท
  • นาวาอากาศโท (เดิมใช้ น.อ.ท.)
 • นธ - จังหวัดนราธิวาส
 • นธ. - นักธรรม
 • นน - จังหวัดน่าน
 • น.น. - น้ำหนัก
 • นนส. - นักเรียนนายสิบทหารบก
 • นนร.
  • นักเรียนนายร้อย
  • นักเรียนนายเรือ
 • นนอ. - นักเรียนนายเรืออากาศ
 • นบ - จังหวัดนนทบุรี
 • น.บ. - นิติศาสตรบัณฑิต
 • น.บ.ท. - เนติบัณฑิตไทย
 • นปก. - แนวร่วมประชาธิปไตยขับไล่เผด็จการ (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็น นปช.)
 • นปข. - หน่วยปฏิบัติการตามลำน้ำโขง
 • นปช. - แนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ
 • น.ป.ท. - นายไปรษณีย์โทรเลข
 • นปพ. - หน่วยปฏิบัติการพิเศษ
 • นปพ.ภ. - หน่วยปฏิบัติการพิเศษตำรวจภูธร
 • นพ - จังหวัดนครพนม
 • นพ. - นายแพทย์ (เดิมใช้ น.พ.)
 • น.พ. - นายแพทย์ (ปัจจุบันใช้ นพ.)
 • นพค. - หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่
 • นพท.
  • นักเรียนแพทย์ทหาร
  • หน่วยแพทย์เคลื่อนที่
 • นภ - จังหวัดหนองบัวลำภู
 • นม - จังหวัดนครราชสีมา
 • น.ม. - นิติศาสตรมหาบัณฑิต
 • นย - จังหวัดนครนายก
 • นย. - นาวิกโยธิน
 • นร - สำนักนายกรัฐมนตรี
 • น.ร.
  • นักเรียน
  • นพรัตน์ราชวราภรณ์ (เครื่องราชอิสริยาภรณ์)
 • นรจ. - นักเรียนจ่าทหารเรือ
 • นรต. - นักเรียนนายร้อยตำรวจ
 • นรป. - นายตำรวจราชสำนักประจำ
 • นรม. - นายกรัฐมนตรี
 • นรว. - นายตำรวจราชสำนักเวร
 • นว - จังหวัดนครสวรรค์
 • นว. - นายเวร (ตำแหน่งเลขาประจำตัวของหัวหน้าหน่วยตำรวจยศ พล.ต.ต.ขึ้นไป)
 • น.ว. - หนังสือเวียน
 • นศ - จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • น.ศ. - นักศึกษา
 • นศพ. - นักศึกษาแพทย์
 • นศท. - นักศึกษาวิชาทหาร
 • นศ.ด. - นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต
 • นศ.บ. - นิเทศศาสตรบัณฑิต
 • นศ.ม. - นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
 • น.ส. - นางสาว
 • น.ส.๓ - หนังสือรับรองการทำประโยชน์ในที่ดิน
 • น.ส.๓ ก. - หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดิน (มีระวางกำหนด)
 • น.สพ. - นายสัตวแพทย์ (พ.ร.บ.วิชาชีพการสัตวแพทย์)
 • นสพ., น.ส.พ. - หนังสือพิมพ์
 • น.อ.
  • นาวาเอก
  • นาวาอากาศเอก (เดิมใช้ น.อ.อ.)
 • นอภ. - นายอำเภอ
 • น้อมเกล้าฯ - น้อมเกล้าน้อมกระหม่อม
 • นิ. - นิราศ
 • นชท. - นักเรียนช่างฝีมือทหาร
 • นทพ. - หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

 • บ.
  • เครื่องบิน (ราชการทหาร-ตำรวจ)
  • บาท
  • บ้าน
  • บริษัท
  • คำบุพบท (พจนานุกรม)
  • ภาษาเบงกาลี (พจนานุกรม)
 • บก - จังหวัดบึงกาฬ
 • บก.
  • กองบัญชาการ (ทหาร)
  • กองบังคับการ (ตำรวจ)
  • กรมบัญชีกลาง
 • บก.รน. - กองบังคับการตำรวจน้ำ
 • บ.ก.
  • บรรณาธิการ
  • เบี้ยกันดาร
 • บกข. - โบกี้ขายอาหาร (รถไฟ)
 • บกข.ป. - โบกี้ขายอาหาร ปรับอากาศ (รถไฟ)
 • บก.จร. - กองบังคับการตำรวจจราจร
 • บก.ตชด. - กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน
 • บก.ตม. - กองบังคับการตำรวจตรวจคนเข้าเมือง
 • บก.ทล. - กองบังคับการตำรวจทางหลวง
 • บก.น. - กองบังคับการตำรวจนครบาล
 • บกนท. - บริษัทโรงกลั่นน้ำมันไทยจำกัด
 • บก.ป. - กองบังคับการกองปราบปราม
 • บก.ปค. - กองบังคับการปกครอง (โรงเรียนนายร้อยตำรวจ)
 • บก.ปม. - กองบังคับการตำรวจป่าไม้
 • บก.ภ.เขต - กองบังคับการตำรวจภูธรเขต
 • บก.รฟ. - กองบังคับการตำรวจรถไฟ
 • บก.ร้อย.ตชด. - กองบังคับการกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดน
 • บก.ส. - กองบังคับการตำรวจสันติบาล
 • บขต. - โบกี้ข้างต่ำ (รถไฟ)
 • บขถ. - โบกี้ข้างโถง (รถไฟ)
 • บขส. - โบกี้ข้างสูง (รถไฟ)
 • บ.ข.ส. - บริษัทขนส่งจำกัด
 • บงล. - บริษัทเงินทุนและหลักทรัพย์จำกัด
 • บจก. - บริษัทจำกัด
 • บจพ.ป. - โบกี้จัดเฉพาะ ปรับอากาศ (รถไฟ)
 • บช.
  • กองบัญชาการ (ตำรวจ)
  • บัญชี
 • บ.ช. - เบญจมาภรณ์ช้างเผือก (เครื่องราชอิสริยาภรณ์)
 • บ/ช - บัญชี มาจาก ℀
 • บช.ก. - กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
 • บช.น. - กองบัญชาการตำรวจนครบาล
 • บช.ด. - บัญชีดุษฎีบัณฑิต
 • บช.ตชด. - กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
 • บชท. - โบกี้ชั้นโท (รถไฟ)
 • บชท.ป. - โบกี้ชั้นโท ปรับอากาศ (รถไฟ)
 • บชน.ป. - โบกี้ชั้นหนึ่งปรับอากาศ (รถไฟ)
 • บช.บ. - บัญชีบัณฑิต
 • บช.ปส. - กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด
 • บช.ภ. - กองบัญชาการตำรวจภูธร
 • บช.ม. - บัญชีมหาบัณฑิต
 • บชส. - โบกี้ชั้นสาม (รถไฟ)
 • บชส.ป. โบกี้ชั้นสาม ปรับอากาศ (รถไฟ)
 • บ.ด.ท. - บริษัทเดินอากาศไทยจำกัด
 • บตญ. - โบกี้ตู้ใหญ่ (รถไฟ)
 • บ.ตร. - กองบินตำรวจ
 • บทค. - โบกี้บรรทุกน้ำมันข้น (รถไฟ)
 • บทด. - บริษัทไทยเดินทะเลจำกัด
 • บทต. - โบกี้บรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ (รถไฟ)
 • บธ.ด. - บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
 • บธ.บ. - บริหารธุรกิจบัณฑิต
 • บธ.ม. - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 • บนท. - โบกี้นอนชั้นโท (รถไฟ)
 • บนท.ป. - โบกี้นอนชั้นโท ปรับอากาศ (รถไฟ)
 • บนอ.ป. - โบกี้นอนชั้นเอก ปรับอากาศ (รถไฟ)
 • บบส. - บรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน
 • บปจ. - โบกี้ปั่นจั่นกล (รถไฟ)
 • บปช.ป. - โบกี้ห้องประชุม ปรับอากาศ (รถไฟ)
 • บพย. - หมู่บ้านพัฒนาตัวอย่าง
 • บพร. - กรมการบินพลเรือน
 • บพห. - โบกี้ขนส่งพัสดุมีเครื่องห้ามล้อ (รถไฟ)
 • บ.ภ. - หน่วยบรรเทาสาธารณภัย
 • บ.ม. - เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย (เครื่องราชอิสริยาภรณ์)
 • บมจ. - บริษัทมหาชนจำกัด
 • บย. - กองบินยุทธการ
 • บลจ. - บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมจำกัด
 • บร - จังหวัดบุรีรัมย์
 • บร. - บรรณารักษ์
 • บศอ. - กองบัญชาการฝึกศึกษาทหารอากาศ
 • บสข. - โบกี้ชั้นสามขายอาหาร (รถไฟ)
 • บสส. - โบกี้ชั้นสองและชั้นสาม (รถไฟ)

 • ป.
  • ประถมศึกษา
  • ประกาศนียบัตรประโยคครูมูล
  • เปรียญ
  • ปืนใหญ่
  • ภาษาปาลิ หรือภาษาบาลี (พจนานุกรม)
 • ป.๑ รอ. - กรมทหารปืนใหญ่ที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์ กองทัพบก
 • ปก. - ปืนกล
 • ป.กท. - ประกาศนียบัตรกฎหมายที่ดินและทรัพย์สิน
 • ปกน. - ปืนกลหนัก
 • ปกบ. - ปืนกลเบา
 • ปกม. - ปืนกลมือ
 • ป.กศ. - ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา
 • ป.กศ.สูง - ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง
 • ปข - จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 • ปค. - กรมการปกครอง
 • ปจ - จังหวัดปราจีนบุรี
 • ปจ. - ปราบปรามจลาจล (ตำรวจ)
 • ป.จ. - ปฐมจุลจอมเกล้า (เครื่องราชอิสริยาภรณ์)
 • ปจว. - ปฏิบัติการจิตวิทยา (ทหาร)
 • ป.จ.ว. - บันทึกประจำวัน (ตำรวจ)
 • ป.จ.ว. - ปฐมจุลจอมเกล้าวิเศษ (เครื่องราชอิสริยาภรณ์)
 • ป.ช. - ประถมาภรณ์ช้างเผือก (เครื่องราชอิสริยาภรณ์)
 • ปชช. - ประชาชน
 • ปชท. - พรรคประชากรไทย
 • ปชป. - พรรคประชาธิปัตย์
 • ปชส.
  • ประชาสัมพันธ์
  • กรมประชาสัมพันธ์
 • ปณ.
  • ที่ทำการไปรษณีย์ (เดิมใช้ ปท.)
  • ตู้ไปรษณีย์
 • ปณก. - ที่ทำการไปรษณีย์กลาง (เดิมใช้ ป.ณ.ก.)
 • ปณค. - ที่ทำการไปรษณีย์ชั่วคราว
 • ปณจ. - ที่ทำการไปรษณีย์รับจ่าย (เหมือนกับ ปณศ.)
 • ปณช. - ที่ทำการไปรษณีย์อนุญาตเอกชน
 • ปณฝ. - ที่ทำการไปรษณีย์รับฝาก
 • ปณย. - ที่ทำการไปรษณีย์รถยนต์
 • ปณศ. - ที่ทำการไปรษณีย์ศูนย์กลางจ่าย (เหมือนกับ ปณจ.)
 • ปณส. - ที่ทำการไปรษณีย์สาขา
 • ปณอ. - ที่ทำการไปรษณีย์อนุญาต
 • ปดส. - กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดต่อเด็ก เยาวชน และสตรี
 • ปตถ. - ปืนต่อสู้รถถัง
 • ปตท. - การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
 • ปตอ. - ปืนต่อสู้อากาศยาน
 • ปท - จังหวัดปทุมธานี
 • ปท.
  • ประเทศ
  • ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข (ปัจจุบันใช้ ปณ.)
 • ปทค. - ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขเคลื่อนที่ (ปัจจุบันใช้ ปณย.)
 • ปทจ. - ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขรับจ่าย (ปัจจุบันใช้ ปณจ.)
 • ปทช. - ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขชั่วคราว (ปัจจุบันใช้ ปณค.)
 • ปทส. - ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง
 • ปธ. - ประธาน
 • ป.ธ. - เปรียญธรรม
 • ปธน. - ประธานาธิบดี
 • ปน - จังหวัดปัตตานี
 • ป.บส. - ประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์
 • ปป. - แปะปั่ว มาจาก 白半 (ขาวครึ่ง) หมายถึง เสมอควบครึ่ง (การพนันฟุตบอล)
 • ป.ป. - ประกาศนีย์บัตรประโยคครูประถม
 • ป.ป.ก. - ประกาศนีย์บัตรประโยคครูประถมเกษตรกรรม
 • ป.ป.ช.
  • ประกาศนีย์บัตรประโยคครูประถมการช่าง
  • คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 • ป.ป.ป. - คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ (ปัจจุบันใช้ ป.ป.ช.)
 • ป.ป.ร. - ประชาธิปก ปรมราชาธิราช (พระปรมาภิไธยในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว)
 • ป.ป.ส. - คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
 • ป.พ. - ประกาศนียบัตรวิชาการพยาบาลและผดุงครรภ์
 • ป.พ.พ. - ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
 • ป.พย. - ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์
 • ปภ. - ปลัดอำเภอ
 • ป.ม.
  • ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (เครื่องราชอิสริยาภรณ์)
  • ประกาศนียบัตรประโยคครูมัธยม
  • ปริมาตร
 • ป.ม.ก. - ประกาศนียบัตรประโยคครูมัธยมเกษตรกรรม
 • ป.ม.ช. - ประกาศนียบัตรประโยคครูมัธยมการช่าง
 • ป.ม.ธ. - ประกาศนียบัตรประโยคครูมัธยมธุรกิจ
 • ปม.วส. - ประกาศนียบัตรประโยคครูมัธยมและวิชาชีพชั้นสูง
 • ป.ม.ศ. - ประกาศนียบัตรประโยคครูมัธยมศิลปหัตถกรรม
 • ป.ม.อ. - ประกาศนียบัตรประโยคครูมัธยมอาชีวศึกษา
 • ปร.
  • ปรมินทร์ (รัชกาลเลขคี่)
  • ปรเมนทร์ (รัชกาลเลขคู่)
 • ป.ร.ร.๔ - ปรมราชาธิราช รามาธิบดี ๔ (พระปรมาภิไธยในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช)
 • ป.ร.ร.๕ - ปรมราชาธิราช รามาธิบดี ๕ (พระปรมาภิไธยในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย)
 • ป.ร.ร.๖ - ปรมราชาธิราช รามาธิบดี ๖ (พระปรมาภิไธยในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว)
 • ปรส.
  • องค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน
  • ปืนไร้แสงสะท้อนถอยหลัง
 • ปล. - ปืนเล็ก
 • ป.ล. - ปัจฉิมลิขิต
 • ปลย. - ปืนเล็กยาว
 • ปว. - ประกาศคณะปฏิวัติ
 • ปวช. - ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
 • ปวท. - ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค
 • ป.ว.พ. - ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
 • ปวส. - ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
 • ป.วิ.อ. - ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
 • ปส. - กรมประชาสงเคราะห์
 • ป.ส.ส. - ประกาศนียบัตรส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์
 • ป.อ. - ประมวลกฎหมายอาญา
 • ปอ. - รถยนต์โดยสารประจำทางปรับอากาศ
 • ปอ.พ. - รถยนต์โดยสารประจำทางปรับอากาศพิเศษ
 • ปอมท. - ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ
 • ป.อ.ร.ส. - ประกาศนียบัตรอายุรศาสตร์เขตร้อนและสุขวิทยา
 • โปรดเกล้าฯ - โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

 • ผ. - แผนก
 • ผก. - อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ประเภทผลิต (เลขทะเบียนตำรับอาหาร)
 • ผกก. - ผู้กำกับการ
 • ผกก.ภ. - ผู้กำกับการตำรวจภูธร
 • ผกค. - ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์
 • ผกส. - อาหารกึ่งสำเร็จรูป ประเภทผลิต (เลขทะเบียนตำรับอาหาร)
 • ผข. - น้ำแข็ง ประเภทผลิต (เลขทะเบียนตำรับอาหาร)
 • ผค. - ครีม ประเภทผลิต (เลขทะเบียนตำรับอาหาร)
 • ผคน. - อาหารสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนัก ประเภทผลิต (เลขทะเบียนตำรับอาหาร)
 • ผงป. - ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
 • ผจ. - วัตถุเจือปนอาหาร ประเภทผลิต (เลขทะเบียนตำรับอาหาร)
 • ผจก. - ผู้จัดการ
 • ผช.
  • ผู้ช่วย
  • น้ำส้มสายชู ประเภทผลิต (เลขทะเบียนตำรับอาหาร)
 • ผชก. - ผู้ชำนาญการ
 • ผช.ผอ. - ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
 • ผซ. - ซอสบางชนิด ประเภทผลิต (เลขทะเบียนตำรับอาหาร)
 • ผซม. - โซเดียมไซคลาเมตและอาหารที่มีโซเดียม ประเภทผลิต (เลขทะเบียนตำรับอาหาร)
 • ผญบ. - ผู้ใหญ่บ้าน
 • ผด. - เครื่องดื่มและน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ประเภทผลิต (เลขทะเบียนตำรับอาหาร)
 • ผดก. - เครื่องดื่มเกลือแร่ ประเภทผลิต (เลขทะเบียนตำรับอาหาร)
 • ผต.มท. - ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
 • ผถห. - ผู้ถือหุ้น
 • ผท.
  • แผนที่
  • กรมแผนที่ทหาร
  • ชา ประเภทผลิต (เลขทะเบียนตำรับอาหาร)
 • ผทท. - ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
 • ผทร. - อาหารทารกและอาหารสูตรต่อเนื่องสำหรับทารกและเด็กเล็ก ประเภทผลิต (เลขทะเบียนตำรับอาหาร)
 • ผนก. - เนยใส|กี ประเภทผลิต (เลขทะเบียนตำรับอาหาร)
 • ผนข. - เนยและเนยแข็ง ประเภทผลิต (เลขทะเบียนตำรับอาหาร)
 • ผนค. - นมโค ประเภทผลิต (เลขทะเบียนตำรับอาหาร)
 • ผนต. - นมปรุงแต่ง ประเภทผลิต (เลขทะเบียนตำรับอาหาร)
 • ผนถ. - น้ำนมถั่วเหลืองในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ประเภทผลิต (เลขทะเบียนตำรับอาหาร)
 • ผนท. - นมดัดแปลงสำหรับทารก และนมดัดแปลงสูตรต่อเนื่องสำหรับทารกและเด็กเล็ก ประเภทผลิต (เลขทะเบียนตำรับอาหาร)
 • ผนป. - น้ำปลา ประเภทผลิต (เลขทะเบียนตำรับอาหาร)
 • ผนผ. - ผลิตภัณฑ์ของนม ประเภทผลิต (เลขทะเบียนตำรับอาหาร)
 • ผนม. - น้ำมันเนย ประเภทผลิต (เลขทะเบียนตำรับอาหาร)
 • ผนร. - น้ำแร่ ประเภทผลิต (เลขทะเบียนตำรับอาหาร)
 • ผบ.
  • ผู้บังคับบัญชา
  • ผู้บังคับการ
  • ผู้บัญชาการ
 • ผบก. - ผู้บังคับการ (ตำรวจ)
 • ผบก.น. - ผู้บังคับการตำรวจนครบาล
 • ผบก.ป. - ผู้บังคับการตำรวจกองปราบปราม
 • ผบก.ปค. - ผู้บังคับการ กองบังคับการปกครอง (โรงเรียนนายร้อยตำรวจ)
 • ผบก.ปม. - ผู้บังคับการตำรวจป่าไม้
 • ผบก.ภ. - ผู้บังคับการตำรวจภูธร
 • ผบช. - ผู้บัญชาการ (ตำรวจ)
 • ผบช.ก. - ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
 • ผบช.ตชด. - ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
 • ผบช.น. - ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล
 • ผบช.ภ. - ผู้บัญชาการตำรวจภูธร
 • ผบ.ทบ. - ผู้บัญชาการทหารบก
 • ผบ.ตร. - ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
 • ผบ.ทร. - ผู้บัญชาการทหารเรือ
 • ผบ.ทอ. - ผู้บัญชาการทหารอากาศ
 • ผบ.ทสส. - ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
 • ผป. - นมเปรี้ยว ประเภทผลิต (เลขทะเบียนตำรับอาหาร)
 • ผปต. - วัตถุที่ใช้ปรุงแต่งรสอาหาร ประเภทผลิต (เลขทะเบียนตำรับอาหาร)
 • ผฝผ. - ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
 • ผฟ. - กาแฟ ประเภทผลิต (เลขทะเบียนตำรับอาหาร)
 • ผม. - น้ำมันและไขมัน ประเภทผลิต (เลขทะเบียนตำรับอาหาร)
 • ผมก. - เนยเทียม ประเภทผลิต (เลขทะเบียนตำรับอาหาร)
 • ผมป. - น้ำมันปาล์ม ประเภทผลิต (เลขทะเบียนตำรับอาหาร)
 • ผมพ. - น้ำมันมะพร้าว ประเภทผลิต (เลขทะเบียนตำรับอาหาร)
 • ผมส. - น้ำมันถั่วลิสง ประเภทผลิต (เลขทะเบียนตำรับอาหาร)
 • ผยย. - แยม เยลลี่ และมาร์มาเลด ประเภทผลิต (เลขทะเบียนตำรับอาหาร)
 • ผรย. - รอยัลเยลลี่และผลิตภัณฑ์ ประเภทผลิต (เลขทะเบียนตำรับอาหาร)
 • ผว.กทม. - ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
 • ผวจ. - ผู้ว่าราชการจังหวัด
 • ผส. - สีผสมอาหาร ประเภทผลิต (เลขทะเบียนตำรับอาหาร)
 • ผสจ. - วัตถุเจือปนอาหาร ประเภทผลิต (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)
 • ผสด. - อาหารสำหรับทารกและเด็ก ประเภทผลิต (เลขทะเบียนตำรับอาหาร)
 • ผศ. - ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 • ผส. - กรมผสม (ทหาร)
 • ผสส.
  • ผู้สื่อข่าวสาธารณสุข
  • ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์
 • ผอ.
  • ผู้อำนวยการ
  • ผู้อำนวยการกอง
  • ไอศกรีม ประเภทผลิต (เลขทะเบียนตำรับอาหาร)
 • ผอ.ปจ. - ผู้อำนวยการประถมศึกษาจังหวัด
 • ผฮ. - น้ำผึ้ง ประเภทผลิต (เลขทะเบียนตำรับอาหาร)
 • ผู้ว่าฯ - ผู้ว่าราชการจังหวัด

 • ฝ.
  • ฝ่าย
  • ภาษาฝรั่งเศส (พจนานุกรม)
 • ฝอ. - ฝ่ายอำนวยการ

 • พ.
  • ประกาศนียบัตรประโยคครูพิเศษมูล
  • วันพุธ
 • พ.ก.ง. - พัสดุเก็บเงินปลายทาง
 • พ.กศ. - พิเศษประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา
 • พกส. - พนักงานเก็บค่าโดยสาร
 • พขต. - พนักงานขายตั๋ว
 • พ.ข.ต. - เงินเพิ่มพิเศษสำหรับข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหน้าที่ประจำอยู่ในต่างประเทศ
 • พขร. - พนักงานขับรถ
 • พ.ค. - พฤษภาคม
 • พคก. - พรรคคอมมิวนิสต์กัมพูชา
 • พคจ. - พรรคคอมมิวนิสต์จีน
 • พ.ค.ช. - เงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งครูช่างอาชีวศึกษา
 • พคท. - พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย
 • พ.ค.ว. - เงินเพิ่มพิเศษสำหรับค่าวิชา
 • พ.ค.ศ. - เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของครูการศึกษาพิเศษ
 • พง - จังหวัดพังงา
 • พงศ. - พงศาวดาร
 • พงส. - พนักงานสอบสวน
 • พจ - จังหวัดพิจิตร
 • พจ. - กิจการพลเรือนและปฏิบัติการทางจิตวิทยา
 • พ.จ.ต. - พันจ่าตรี
 • พ.จ.ท. - พันจ่าโท
 • พจน. - พจนานุกรม
 • พ.จ.อ. - พันจ่าเอก
 • พช - จังหวัดเพชรบูรณ์
 • พ.ช. - การพลังงานแห่งชาติ
 • พ.ช.ค. - เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว
 • พญ. - แพทย์หญิง (เดิมใช้ พ.ญ.)
 • พณ - กระทรวงพาณิชย์
 • ฯพณฯ - พณท่าน ย่อมาจาก พณหัว, พณหัวเจ้า, พณหัวเจ้าท่าน
 • พณ.ด. - พาณิชยศาสตรดุษฎีบัณฑิต
 • พณ.บ. - พาณิชยศาสตรบัณฑิต
 • พณ.ม. - พาณิชยศาสตรมหาบัณฑิต
 • พ.ด. - แพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิต
 • พ.ต.
  • พันตรี
  • ประกาศนียบัตรประโยคครูผู้สอนพลศึกษาตรี
 • พ.ต.ต. - พันตำรวจตรี
 • พ.ต.ท. - พันตำรวจโท
 • พ.ต.อ. - พันตำรวจเอก
 • พ.ต.อ.พิเศษ - พันตำรวจเอกพิเศษ
 • พท - จังหวัดพัทลุง
 • พท.
  • พื้นที่
  • พรรคเพื่อไทย
 • พ.ท.
  • พันโท
  • ประกาศนียบัตรประโยคครูผู้สอนพลศึกษาโท
 • พธ.ด. - พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต
 • พธ.บ. - พุทธศาสตรบัณฑิต
 • พธ.ม. - พุทธศาสตรมหาบัณฑิต
 • พบ - จังหวัดเพชรบุรี
 • พบ. - กรมการแพทย์ทหารบก
 • พ.บ. - แพทยศาสตรบัณฑิต
 • พบ.ด. - พัฒนบริหารศาสตรดุษฎีบัณฑิต
 • พบ.บ. - พัฒนบริหารศาสตรบัณฑิต
 • พบ.ม. - พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต
 • พ.ป. - ประกาศนียบัตรประโยคครูพิเศษประถม
 • พปส. - พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ
 • พ.ภ.ม. - เงินเพิ่มพิเศษค่าภาษามลายู
 • พม - กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 • พม. - พระมหา
 • พ.ม.
  • แพทยศาสตรมหาบัณฑิต
  • ประกาศนียบัตรประโยคครูพิเศษมัธยม
 • พ.ม.ช. - ประกาศนียบัตรประโยคครูพิเศษมัธยมการช่าง
 • พย - จังหวัดพะเยา
 • พย. - นางพยาบาล
 • พ.ย. - พฤศจิกายน
 • พยช. - พยาบาลชาย
 • พย.ด. - พยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต
 • พย.บ. - พยาบาลศาสตรบัณฑิต
 • พย.ม. - พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
 • พร - จังหวัดแพร่
 • พร.
  • กรมแพทย์ทหารเรือ
  • กองกิจการพลเรือน
 • พ.ร.ก. - พระราชกำหนด
 • พ.ร.ฎ. - พระราชกฤษฎีกา
 • พ.ร.ต. - เงินเพิ่มพิเศษผู้ทำหน้าที่ปกครองโรงเรียนตำรวจ
 • พ.ร.ธ. - เหรียญพิทักษ์รัฐธรรมนูญ
 • พ.ร.บ. - พระราชบัญญัติ
 • พรร. - พนักงานรักษารถ (รถไฟ)
 • พฤ. - วันพฤหัสบดี
 • พล - จังหวัดพิษณุโลก
 • พลฯ
  • พลทหาร
  • พลตำรวจ
 • พล. - กองพล
 • พล.๑ รอ. - กองพลที่ ๑ รักษาพระองค์ กองทัพบก
 • พล.จ. - พลจัตวา (ปัจจุบันไม่มีการแต่งตั้งแล้ว)
 • พล.ต. - พลตรี
 • พล.ต.จ. - พลตำรวจจัตวา (ปัจจุบันไม่มีการแต่งตั้งแล้ว)
 • พล.ต.ต. - พลตำรวจตรี
 • พล.ต.ท. - พลตำรวจโท
 • พล.ต.อ. - พลตำรวจเอก
 • พล.ท. - พลโท
 • พล.ปตอ. - กองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู่อากาศยาน
 • พล.ม. - กองพลทหารม้า
 • พล.ม.๒ - กองพลทหารม้าที่ ๒
 • พล.ร.จ. - พลเรือจัตวา (ปัจจุบันไม่มีการแต่งตั้งแล้ว)
 • พล.ร.ต. - พลเรือตรี
 • พล.ร.ท. - พลเรือโท
 • พล.ร.อ. - พลเรือเอก
 • พล.อ. - พลเอก
 • พล.อ.จ. - พลอากาศจัตวา (ปัจจุบันไม่มีการแต่งตั้งแล้ว)
 • พล.อ.ต. - พลอากาศตรี
 • พล.อ.ท. - พลอากาศโท
 • พล.อ.อ. - พลอากาศเอก
 • พลา.ทร. - พลาธิการทหารเรือ
 • พว.
  • สำนักพระราชวัง
  • พยาบาลวิชาชีพ
 • พ.ศ. - พุทธศักราช
 • พศ.ด. - พาณิชยศาสตรดุษฎีบัณฑิต
 • พศ.บ. - พาณิชยศาสตรบัณฑิต
 • พ.ศ.บ. - พุทธศาสตรบัณฑิต
 • พศ.ม. - พาณิชยศาสตรมหาบัณฑิต
 • พ.ส.ร. - เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ
 • พ.ส.ล. - องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก
 • พสวท. - โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • พ.อ.
  • พันเอก
  • ประกาศนียบัตรครูพลศึกษาเอก
 • พ.อ.พิเศษ - พันเอกพิเศษ
 • พ.อ.ต. - พันจ่าอากาศตรี
 • พ.อ.ท. - พันจ่าอากาศโท
 • พอ.สว. - มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (เดิมชื่อ หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระราชชนนีศรีสังวาลย์)
 • พ.อ.อ. - พันจ่าอากาศเอก

 • ฟ.
  • องศาฟาเรนไฮต์
  • ฟุต
 • ฟป. - จดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวฟีลิปปี (พระคริสตธรรมใหม่)
 • ฟม. - จดหมายของนักบุญเปาโลถึงฟีเลโมน (พระคริสตธรรมใหม่)

 • ภ.
  • ภาพยนตร์
  • ภาค
  • ตำรวจภูธร
 • ภก - จังหวัดภูเก็ต
 • ภก. - เภสัชกร
 • ภกญ. - เภสัชกรหญิง (เดิมใช้ ภญ.)
 • ภ.ง.ด. - ภาษีเงินได้
 • ภ.ง.ด.๙ - แบบแสดงรายการเสียภาษีเงินได้ของกรมสรรพากร
 • ภญ. - เภสัชกรหญิง (ปัจจุบันใช้ ภกญ.)
 • ภ.ด. - เภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิต
 • ภ.บ. - เภสัชศาสตรบัณฑิต
 • ภ.บ.ท.๕ - ภาษีบำรุงท้องที่
 • ภ.ป.ร. - ภูมิพลอดุยเดช ปรมราชาธิราช (พระปรมาภิไธยในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช)
 • ภ.พ. - ภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • ภ.ม. - เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต
 • ภ.สถ.บ. - ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

 • ม.
  • มัธยมศึกษา
  • มหาวิทยาลัย
  • เมตร
  • หมู่บ้าน
 • มก.
  • มิลลิกรัม
  • พระธรรมมาระโก (พระคริสตธรรมใหม่)
 • มค - จังหวัดมหาสารคาม
 • ม.ค. - มกราคม
 • ม.จ. - หม่อมเจ้า
 • มท - กระทรวงมหาดไทย
 • มทส.- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 • มท1 - รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
 • มธ.
  • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • พระธรรมมัทธิว (พระคริสตธรรมใหม่)
 • มธก. - มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง (ชื่อเก่าของ มธ.)
 • (ม.ป.ท.) - ไม่ปรากฏสถานที่ที่พิมพ์
 • (ม.ป.ป.) - ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์
 • (ม.ป.พ.) - ไม่ปรากฏสำนักพิมพ์
 • มพด. - มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก
 • มพบ. - มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค
 • มม. - มิลลิเมตร
 • มยช. - มูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท
 • มร. - นาย (Mr. - Mister)
 • ม.ร.ว. - หม่อมราชวงศ์
 • มล. - มิลลิลิตร
 • มล. - หม่อมหลวง
 • มว. - หมวด
 • ม.ศ. - มหาศักราช
 • มส - จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 • มห - จังหวัดมุกดาหาร
 • ม.อ. - มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.มาจากคำ "มหิดลอดุลยเดช" อันเป็นพระนามเดิมของสมเด็จพระราชบิดาเจ้าฟ้า "มหิดลอดุลยเดช")
 • ม.อ.ปัตตานี - มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี)
 • มอก. - สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (เดิมใช้แทน การรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม)
 • มิ.ย. - มิถุนายน
 • มี.ค. - มีนาคม
 • เม.ย. - เมษายน
 • มทร. - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
 • มมส. - มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 • ยด. - จดหมายของนักบุญยูดา (พระคริสตธรรมใหม่)
 • ยธ - กระทรวงยุติธรรม
 • ยธ. - กรมโยธาธิการ
 • ยน. - พระธรรมยอห์น (พระคริสตธรรมใหม่)
 • ยบ. - จดหมายของนักบุญยากอบ (พระคริสตธรรมใหม่)
 • ยผ. - กรมโยธาธิการและผังเมือง
 • ยล - จังหวัดยะลา
 • ยศ.ทบ. - กรมยุทธศึกษาทหารบก
 • ยศ.ทร. - กรมยุทธศึกษาทหารเรือ
 • ยศ.ทอ. - กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
 • ยส - จังหวัดยโสธร

 • ร.
  • รัชกาล
  • ทหารราบ
  • กรมการทหารราบ
 • รง - กระทรวงแรงงาน
 • ร.ง. - โรงงาน
 • รจร. - รองเจ้าอาวาสวัดราษฎร์
 • รจจ. - รองเจ้าคณะจังหวัด
 • รจต. - รองเจ้าคณะตำบล
 • รจล. - รองเจ้าอาวาสพระอารามหลวง
 • รจอ. - รองเจ้าคณะอำเภอ
 • ร.ด. - กรมการรักษาดินแดน, รักษาดินแดน
 • ร.ต. - ร้อยตรี, เรือตรี, เรืออากาศตรี
 • ร.ต.ต. - ร้อยตำรวจตรี
 • ร.ต.ท. - ร้อยตำรวจโท
 • ร.ต.อ. - ร้อยตำรวจเอก
 • ร.ท. - ร้อยโท, เรือโท, เรืออากาศโท
 • รธน. - รัฐธรรมนูญ
 • รน - จังหวัดระนอง
 • ร.น. - แห่งราชนาวี (ต่อท้ายชื่อ เมื่อใช้อักษรย่อยศทหารเรือนำหน้าชื่อ)
 • รบ - จังหวัดราชบุรี
 • รบ.
  • รัฐบาล
  • ราชบัณฑิตยสถาน
 • ร.บ. - รัฐศาสตรบัณฑิต
 • รปจ. - ระเบียบปฏิบัติประจำ
 • รป.บ. - รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต
 • รป.บ.(ตร.) - รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต (เฉพาะผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ)
 • รป.ม. - รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต
 • รปภ. - รักษาความปลอดภัย
 • รพ. - โรงพยาบาล
 • ร.พ. - โรงพิมพ์
 • รพช. - สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท
 • รฟท. - การรถไฟแห่งประเทศไทย (เดิมใช้ ร.ฟ.ท. - รถไฟไทย)
 • รฟม. - องค์การรถไฟฟ้ามหานคร (เดิม) - การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
 • ร.ฟ.ล. - รถไฟหลวง
 • รภ. - รองเจ้าคณะภาค
 • รม. - จดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวโรม (พระคริสตธรรมใหม่)
 • รมช. - รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง (เดิมใช้ ร.ม.ช.)
 • รมต. - รัฐมนตรี (เดิมใช้ ร.ม.ต.)
 • รมน. - รักษาความมั่นคงภายใน
 • รมว. - รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
 • รย - จังหวัดระยอง
 • ร.ย.ล. - รถยนต์หลวง
 • ร.ย.ส.ท. - ราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
 • รร. - โรงแรม
 • รร. - โรงเรียน
 • รร.ชท. - โรงเรียนช่างฝีมือทหาร
 • รร.จอ. - โรงเรียนจ่าอากาศ
 • รร.จปร. - โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (ทหารบก)
 • รร.ตท. - โรงเรียนเตรียมทหาร (สถาบันวิชาการป้องกันประเทศกองบัญชาการกองทัพไทย)
 • รร.นร. - โรงเรียนนายเรือ (ทหารเรือ)
 • รร.นรต. - โรงเรียนนายร้อยตำรวจ (ตำรวจ)
 • รร.นอ. - โรงเรียนนายเรืออากาศ (ทหารอากาศ)
 • ร.ล. - เรือหลวง
 • รศ. - รองศาสตราจารย์
 • ร.ศ. - รัตนโกสินทร์ศก
 • รสก. - รัฐวิสาหกิจ
 • รสช. - คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ
 • ร.ส.พ. - องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์
 • รอ - จังหวัดร้อยเอ็ด
 • ร.อ. - ร้อยเอก, เรือเอก, เรืออากาศเอก
 • ร้อย. - กองร้อย (ทหาร, ตำรวจ)

 • ล.
  • ลิตร
  • ภาษาละติน (พจนานุกรม)
 • ลก. - พระธรรมลูกา (พระคริสตธรรมใหม่)
 • ล.ญ. - ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
 • ลบ - จังหวัดลพบุรี
 • ลบ. - ลูกบาศก์ (เช่น ลูกบาศก์เซนติเมตร)
 • ลป - จังหวัดลำปาง
 • ลพ - จังหวัดลำพูน
 • ลย - จังหวัดเลย
 • ล.ว. - ลูกเสือวิสามัญ
 • ลส.ชบ. - ลูกเสือชาวบ้าน

 • ว.
  • วา (หน่วยความยาว)
  • วิทยุ
  • วิทยาลัย
  • คำวิเศษณ์ (พจนานุกรม)
 • วค., ว.ค. - วิทยาลัยครู
 • วช. - สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
 • วช. - กองวิชาการ (ตำรวจ)
 • ว.ช. - สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
 • วชช. - วิทยาลัยชุมชน
 • ว.ด.ป., ว/ด/ป - วัน เดือน ปี
 • วท - กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • วท. - วิทยาลัยเทคนิค, สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหล่งประเทศไทย
 • วท.บ. - วิทยาศาสตรบัณฑิต
 • วทพ - กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการพลังงาน (ก่อนแยกกระทรวง)
 • วธ - กระทรวงวัฒนธรรม
 • ว.ป.ถ. - วิทยุทหารสื่อสารประจำถิ่น
 • วปอ. - วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (เดิมใช้ ว.ป.อ.)
 • วว - กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (ก่อนแยกกระทรวง)
 • วว.
  • สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
  • พระธรรมวิวรณ์ (พระคริสตธรรมใหม่)
 • วษท. - วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
 • วอศ. - วิทยาลัยอาชีวศึกษา
 • ว.ช. - วิเชียรชม
 • วศ.บ.-

 • ศ.
  • วันศุกร์
  • ศาสตราจารย์
  • ศอก (หน่วยความยาว)
 • ศก - จังหวัดศรีสะเกษ
 • ศก.
  • เศรษฐกิจ
  • ด่านศุลกากร
  • กรมศุลกากร
 • ศชช. - ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัย
 • ศธ - กระทรวงศึกษาธิการ
 • ศนท. - ศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย
 • ศ.บ. - ศิลปบัณฑิต
 • ศบอ. - ศูนย์บริการเอกสารการวิจัยแห่งประเทศไทย, ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอ
 • ศ.ป.ก. - ศูนย์ปฏิบัติการ
 • ศปช. - ศูนย์ประสานการพัฒนาชนบทแห่งชาติ
 • ศปภ. - ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
 • ศฝก. - ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจกลาง
 • ศฝช. - ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน
 • ศฝท. - ศูนย์ฝึกทหารใหม่
 • ศฝร. - ศูนย์ฝึกอบรม
 • ศฝร.ภ. - ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร
 • ศย - สำนักงานศาลยุติธรรม
 • ศศ.บ. - ศิลปศาสตรบัณฑิต
 • ศษ.บ. - ศึกษาศาสตรบัณฑิต
 • ศ.ศ.ป. - ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)
 • ศส.บ. - เศรษฐศาสตรบัณฑิต
 • ศสพ. - ศูนย์สงครามพิเศษ
 • ศอ. - ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
 • ศอฉ. - ศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน
 • ศอพป. - ศูนย์อาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง

 • ส.
  • วันเสาร์
  • คำสรรพนาม (พจนานุกรม)
  • ภาษาสันสกฤต (พจนานุกรม)
 • สก - จังหวัดสระแก้ว
 • สก. - อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ประเภทนำเข้า (เลขทะเบียนตำรับอาหาร)
 • ส.ก. - สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
 • สกจ. - สหกรณ์จังหวัด
 • สกญ. - สถานกงสุลใหญ่
 • สกท. - สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
 • สกว. - สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
 • สกศ. - สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
 • ส.ก.ศ.ท. - สมาคมการศึกษาแห่งประเทศไทย
 • สกส. - อาหารกึ่งสำเร็จรูป ประเภทนำเข้า (เลขทะเบียนตำรับอาหาร)
 • สข - จังหวัดสงขลา
 • สข. - น้ำแข็ง ประเภทนำเข้า (เลขทะเบียนตำรับอาหาร)
 • สขร. - สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
 • สขว. - ข้าวเติมวิตามิน ประเภทนำเข้า (เลขทะเบียนฉลากอาหาร)
 • สค - จังหวัดสมุทรสาคร
 • สค. - ครีม ประเภทนำเข้า (เลขทะเบียนตำรับอาหาร)
 • ส.ค. - สิงหาคม
 • ส.ค.1 - หลักฐานการแจ้งการครอบครองที่ดิน
 • สคน. - อาหารสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนัก ประเภทนำเข้า (เลขทะเบียนตำรับอาหาร)
 • สคบ. - สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 • ส.ค.ร. - สมาคมครูโรงเรียนราษฎร์แห่งประเทศไทย
 • สคส. - สมัชชาองค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
 • ส.ค.ส. - ส่งความสุขปีใหม่
 • สจ.
  • สมาชิกสภาจังหวัด (เดิมใช้ ส.จ.)
  • วัตถุเจือปนอาหาร ประเภทนำเข้า (เลขทะเบียนตำรับอาหาร)
 • สจร. - สำนักงานคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก
 • สช.
  • สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
  • สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
  • น้ำส้มสายชู ประเภทนำเข้า (เลขทะเบียนตำรับอาหาร)
 • สซ. - ซอสบางชนิด ประเภทนำเข้า (เลขทะเบียนตำรับอาหาร)
 • สฎ - จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • สด.
  • สัสดี
  • เครื่องดื่มและน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ประเภทนำเข้า (เลขทะเบียนตำรับอาหาร)
 • สดก. - เครื่องดื่มเกลือแร่ ประเภทนำเข้า (เลขทะเบียนตำรับอาหาร)
 • สต - จังหวัดสตูล
 • สต. - สตางค์
 • ส.ต. - สิบตรี
 • สตง. - สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
 • ส.ต.ต. - สิบตำรวจตรี
 • ส.ต.ท. - สิบตำรวจโท
 • สตม. - สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ตำรวจ)
 • ส.ต.อ. - สิบตำรวจเอก
 • สถ.บ. - สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
 • สท - จังหวัดสุโขทัย
 • สท. - ชา ประเภทนำเข้า (เลขทะเบียนตำรับอาหาร)
 • ส.ท. - สิบโท
 • สทก. - ใบรับรองสิทธิทำกิน
 • สทท. - สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
 • สทร.
  • สำนักงานกลางทะเบียนราษฎร์
  • อาหารทารกและอาหารสูตรต่อเนื่องสำหรับทารกและเด็กเล็ก ประเภทนำเข้า (เลขทะเบียนตำรับอาหาร)
 • ส.ทร. - สถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ
 • สธ - กระทรวงสาธารณสุข
 • สน - จังหวัดสกลนคร
 • สน.
  • เส้น (หน่วยความยาวไทย)
  • สถานีตำรวจ
  • สถานีตำรวจนครบาล
 • สนก. - เนยใส ประเภทนำเข้า (เลขทะเบียนตำรับอาหาร)
 • สนข.
  • สำนักงานเขต (ในกรุงเทพฯ)
  • สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
  • สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย
  • เนยและเนยแข็ง ประเภทนำเข้า (เลขทะเบียนตำรับอาหาร)
 • สนค. - นมโค ประเภทนำเข้า (เลขทะเบียนตำรับอาหาร)
 • สนง. - สำนักงาน
 • สนช. - สภานิติบัญญัติแห่งชาติ, สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
 • สนญ. - สำนักงานใหญ่, สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นในพระบรมราชูปถัมภ์
 • สนต. - นมปรุงแต่ง ประเภทนำเข้า (เลขทะเบียนตำรับอาหาร)
 • สนถ. - น้ำนมถั่วเหลืองในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ประเภทนำเข้า (เลขทะเบียนตำรับอาหาร)
 • สนท.
  • สมาคมนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (เดิมใช้ ส.น.ท.)
  • นมดัดแปลงสำหรับทารก และนมดัดแปลงสูตรต่อเนื่องสำหรับทารกและเด็กเล็ก ประเภทนำเข้า (เลขทะเบียนตำรับอาหาร)
 • สนนท. - สหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย
 • สนป. - น้ำปลา ประเภทนำเข้า (เลขทะเบียนตำรับอาหาร)
 • สนผ. - ผลิตภัณฑ์ของนม ประเภทนำเข้า (เลขทะเบียนตำรับอาหาร)
 • สนม. - น้ำมันเนย ประเภทนำเข้า (เลขทะเบียนตำรับอาหาร)
 • สนร. - น้ำแร่ ประเภทนำเข้า (เลขทะเบียนตำรับอาหาร)
 • สบ - จังหวัดสระบุรี
 • สป - จังหวัดสมุทรปราการ
 • สป. - นมเปรี้ยว ประเภทนำเข้า (เลขทะเบียนตำรับอาหาร)
 • สปก. - สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (เดิมใช้ ส.ป.ก.)
 • สปจ. - สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด
 • สปช. - สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
 • ส.ป.ช. - สร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต
 • สปต. - วัตถุที่ใช้ปรุงแต่งรสอาหาร ประเภทนำเข้า (เลขทะเบียนตำรับอาหาร)
 • สปป. - สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน (เช่น สปป. ลาว)
 • สปรส. - สำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ
 • สปศ. - สำนักงานการปฏิรูปการศึกษา
 • ส.ป.ส.ท. - สมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย
 • สปอ. - สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอ
 • ส.ป.อ. - สนธิสัญญาป้องกันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 • สผ. - สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม
 • สพ - จังหวัดสุพรรณบุรี
 • สพ. - สัตวแพทย์
 • สพ.ญ. - สัตวแพทย์หญิง
 • สพ.บ. - สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (เดิมใช้ สต.บ.)
 • สพช. - สำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ
 • สฟ. - กาแฟ ประเภทนำเข้า (เลขทะเบียนตำรับอาหาร)
 • สภ. - สถานีตำรวจภูธร
 • สม. - น้ำมันและไขมัน ประเภทนำเข้า (เลขทะเบียนตำรับอาหาร)
 • สมก. - เนยเทียม ประเภทนำเข้า (เลขทะเบียนตำรับอาหาร)
 • สมป. - น้ำมันปาล์ม ประเภทนำเข้า (เลขทะเบียนตำรับอาหาร)
 • สมพ. - น้ำมันมะพร้าว ประเภทนำเข้า (เลขทะเบียนตำรับอาหาร)
 • สมส. - น้ำมันถั่วลิสง ประเภทนำเข้า (เลขทะเบียนตำรับอาหาร)
 • สมอ. - สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
 • สยช. - สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ (เดิมใช้ ส.ย.ช.)
 • สยย. - แยม เยลลี่ และมาร์มาเลด ประเภทนำเข้า (เลขทะเบียนตำรับอาหาร)
 • สร - จังหวัดสุรินทร์
 • ส.ร. - สรั่งเรือ
 • สรย. - รอยัลเยลลี่และผลิตภัณฑ์ ประเภทนำเข้า (เลขทะเบียนตำรับอาหาร)
 • ส.ล.น. - สร้างเสริมลักษณะนิสัย
 • ส.ว. - สมาชิกวุฒิสภา
 • สว. - สารวัตร
 • สวคท. - สมาคมวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย
 • สว.จร. - สารวัตรจราจร
 • สวช. - สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
 • สวญ. - สารวัตรใหญ่
 • สวท. - สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
 • ส.ว.ท. - สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย
 • สวทช. - สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 • สว.ธร. - สารวัตรธุรการ
 • สวป.
  • สารวัตรป้องกันปราบปราม
  • สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์แห่งประเทศไทย
 • สวพ. - สถานีวิทยุพิทักษ์สันติราษฎร์
 • สวรส. - สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
 • สวล. - สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
 • สว.ส. - สารวัตรสอบสวน (ปัจจุบันไม่มีตำแหน่งนี้แล้ว)
 • สว.สป. - สารวัตรสืบสวนปราบปราม (ปัจจุบันไม่มีตำแหน่งนี้แล้ว)
 • สว.สส. - สารวัตรสืบสวน
 • ส.ว.ส.ท. - สมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทย
 • สว.อก. - สารวัตรอำนวยการ
 • สศช. - สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 • สส - จังหวัดสมุทรสงคราม
 • สส. - สีผสมอาหาร ประเภทนำเข้า (เลขทะเบียนตำรับอาหาร)
 • ส.ส. - สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
 • สส.บ. - สังคมศาสตรบัณฑิต
 • สสจ.
  • สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  • สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 • สสด. - อาหารสำหรับทารกและเด็ก ประเภทนำเข้า (เลขทะเบียนตำรับอาหาร)
 • ส.ส.ท.
  • สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
  • องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
 • สสร. หรือ ส.ส.ร. - สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ
 • สสว. - สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
 • สสส. - สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • สสวท. - สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • สสอ.- สาธารณสุขอำเภอ (ตำแหน่ง)
 • สห - จังหวัดสิงห์บุรี
 • ส.ห. - สารวัตรทหาร
 • สอ. - ไอศกรีม ประเภทนำเข้า (เลขทะเบียนตำรับอาหาร)
 • สอ. - สถานีอนามัย
 • สอท. - สถานเอกอัครราชทูต
 • สนง.สสอ.-สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
 • ส.อ. - สิบเอก
 • สฮ. - น้ำผึ้ง ประเภทนำเข้า (เลขทะเบียนตำรับอาหาร)
 • สัน. - คำสันธาน
 • สุ.จิ.ปุ.ลิ. - สุตต จินต ปุจฉา ลิขิต (หัวใจนักปราชญ์)
 • เสธ. - เสนาธิการ

 • หจก. - ห้างหุ้นส่วนจำกัด
 • ห.ร.ม. - ตัวหารร่วมมาก
 • หสน. - ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
 • หน. - หัวหน้า

 • อ.
  • อาจารย์
  • อำเภอ
  • วันอังคาร
  • คำอุทาน (พจนานุกรม)
  • ภาษาอังกฤษ (พจนานุกรม)
 • อก - กระทรวงอุตสาหกรรม
 • อก. - อัยการ
 • อ.ก.ค. - อนุกรรมการข้าราชการครู
 • อ.ก.จ. - อนุกรรมการข้าราชการส่วนจังหวัด
 • อจ - จังหวัดอำนาจเจริญ
 • อจ. - อาจารย์
 • อจญ. - อาจารย์ใหญ่
 • อชก. - เอเชียนเกมส์ (เดิมใช้ อ.ช.ก.)
 • อ.ช.พ. - องค์การเชื้อเพลิง
 • อด - จังหวัดอุดรธานี
 • อต - จังหวัดอุตรดิตถ์
 • อต. - กรมอุตุนิยมวิทยา
 • อตก. - องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (เดิมใช้ อ.ต.ก.)
 • อตร. - องค์กรผู้ตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ
 • อ.ตร. - อธิบดีกรมตำรวจ (ปัจจุบันเรียกว่า ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ผบ.ตร.)
 • อท - จังหวัดอ่างทอง
 • อน - จังหวัดอุทัยธานี
 • อบ - จังหวัดอุบลราชธานี
 • อ.บ. - อักษรศาสตรบัณฑิต
 • อบจ. - องค์การบริหารส่วนจังหวัด
 • อบต. - องค์การบริหารส่วนตำบล
 • อปพร.-อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
 • อพช. - องค์กรพัฒนาเอกชน
 • อพป. - หมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง
 • อพวช. - องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
 • อฟ. - จดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวเอเฟซัส (พระคริสตธรรมใหม่)
 • อย - จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • อย. - สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
 • อส. - สมาชิกอาสารักษาดินแดน
 • อสกท. - องค์การส่งเสริมกีฬาแห่งประเทศไทย
 • อสค. - องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (เดิมใช้ อ.ส.ค.)
 • อ.ส.ท. - องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ปัจจุบันคือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย)
 • อสม. - อาสาสมัครสาธารณสุข
 • อ.ส.ม.ท. - องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย
 • อ.ส.ย. - องค์การสวนยาง
 • อสร. - องค์การผลิตอาหารสำเร็จรูป
 • อส.รด. - อาสารักษาดินแดน
 • อ.อ.ป. - องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
 • ออท. - เอกอัครราชทูต
 • อุ.อา.ก.ส. - อุฏฐานสัมปทา อารักขสัมปทา กัลยาณมิตตตา สมชีวิตา (หัวใจเศรษฐี)

 • ฮ.
  • เฮลิคอปเตอร์
  • ภาษาฮินดี (พจนานุกรม)
 • ฮก. - เฮกโตกรัม
 • ฮ.จ. - เฮลิคอปเตอร์โจมตี
 • ฮ.ท. - เฮลิคอปเตอร์ใช้งานทั่วไป
 • ฮ.ฝ. - เฮลิคอปเตอร์ฝึก
 • ฮม. - เฮกโตเมตร
 • ฮล. - เฮกโตลิตร
 • ฮ.ล. - เฮลิคอปเตอร์ลำเลียง
 • ฮ.ศ. - ฮิจเราะห์ศักราช
เนื้อหา: บนสุด - 0-9

อ้างอิง