ภาคผนวก:ยูนิโคด/Ornamental Dingbats

⟵ Emoticons

Ornamental Dingbats

Transport and Map Symbols ⟶

หน้านี้แสดงรายชื่ออักขระในบล็อก “Ornamental Dingbats” ของมาตรฐานยูนิโคดรุ่น 15.0 ซึ่งบล็อกนี้ครอบคลุมจุดรหัสตั้งแต่ U+1F650 ถึง U+1F67F อักขระที่กำหนดแล้วทั้งหมดในบล็อกนี้ อยู่ในหมวดหมู่ทั่วไป So (Other Symbol) และมีรหัสอักษรเป็น Zyyy (Common)

จุดรหัส ภาพ อักขระ ชื่อ
U+1F650 (128592) 🙐 NORTH WEST POINTING LEAF
U+1F651 (128593) 🙑 SOUTH WEST POINTING LEAF
U+1F652 (128594) 🙒 NORTH EAST POINTING LEAF
U+1F653 (128595) 🙓 SOUTH EAST POINTING LEAF
U+1F654 (128596) 🙔 TURNED NORTH WEST POINTING LEAF
U+1F655 (128597) 🙕 TURNED SOUTH WEST POINTING LEAF
U+1F656 (128598) 🙖 TURNED NORTH EAST POINTING LEAF
U+1F657 (128599) 🙗 TURNED SOUTH EAST POINTING LEAF
U+1F658 (128600) 🙘 NORTH WEST POINTING VINE LEAF
U+1F659 (128601) 🙙 SOUTH WEST POINTING VINE LEAF
U+1F65A (128602) 🙚 NORTH EAST POINTING VINE LEAF
U+1F65B (128603) 🙛 SOUTH EAST POINTING VINE LEAF
U+1F65C (128604) 🙜 HEAVY NORTH WEST POINTING VINE LEAF
U+1F65D (128605) 🙝 HEAVY SOUTH WEST POINTING VINE LEAF
U+1F65E (128606) 🙞 HEAVY NORTH EAST POINTING VINE LEAF
U+1F65F (128607) 🙟 HEAVY SOUTH EAST POINTING VINE LEAF
U+1F660 (128608) 🙠 NORTH WEST POINTING BUD
U+1F661 (128609) 🙡 SOUTH WEST POINTING BUD
U+1F662 (128610) 🙢 NORTH EAST POINTING BUD
U+1F663 (128611) 🙣 SOUTH EAST POINTING BUD
U+1F664 (128612) 🙤 HEAVY NORTH WEST POINTING BUD
U+1F665 (128613) 🙥 HEAVY SOUTH WEST POINTING BUD
U+1F666 (128614) 🙦 HEAVY NORTH EAST POINTING BUD
U+1F667 (128615) 🙧 HEAVY SOUTH EAST POINTING BUD
U+1F668 (128616) 🙨 HOLLOW QUILT SQUARE ORNAMENT
U+1F669 (128617) 🙩 HOLLOW QUILT SQUARE ORNAMENT IN BLACK SQUARE
U+1F66A (128618) 🙪 SOLID QUILT SQUARE ORNAMENT
U+1F66B (128619) 🙫 SOLID QUILT SQUARE ORNAMENT IN BLACK SQUARE
U+1F66C (128620) 🙬 LEFTWARDS ROCKET
U+1F66D (128621) 🙭 UPWARDS ROCKET
U+1F66E (128622) 🙮 RIGHTWARDS ROCKET
U+1F66F (128623) 🙯 DOWNWARDS ROCKET
U+1F670 (128624) 🙰 SCRIPT LIGATURE ET ORNAMENT
U+1F671 (128625) 🙱 HEAVY SCRIPT LIGATURE ET ORNAMENT
U+1F672 (128626) 🙲 LIGATURE OPEN ET ORNAMENT
U+1F673 (128627) 🙳 HEAVY LIGATURE OPEN ET ORNAMENT
U+1F674 (128628) 🙴 HEAVY AMPERSAND ORNAMENT
U+1F675 (128629) 🙵 SWASH AMPERSAND ORNAMENT
U+1F676 (128630) 🙶 SANS-SERIF HEAVY DOUBLE TURNED COMMA QUOTATION MARK ORNAMENT
U+1F677 (128631) 🙷 SANS-SERIF HEAVY DOUBLE COMMA QUOTATION MARK ORNAMENT
U+1F678 (128632) 🙸 SANS-SERIF HEAVY LOW DOUBLE COMMA QUOTATION MARK ORNAMENT
U+1F679 (128633) 🙹 HEAVY INTERROBANG ORNAMENT
U+1F67A (128634) 🙺 SANS-SERIF INTERROBANG ORNAMENT
U+1F67B (128635) 🙻 HEAVY SANS-SERIF INTERROBANG ORNAMENT
U+1F67C (128636) 🙼 VERY HEAVY SOLIDUS
U+1F67D (128637) 🙽 VERY HEAVY REVERSE SOLIDUS
U+1F67E (128638) 🙾 CHECKER BOARD
U+1F67F (128639) 🙿 REVERSE CHECKER BOARD