⟵ Meetei Mayek

Hangul Syllables

Hangul Jamo Extended-B ⟶

หน้านี้แสดงรายชื่ออักขระในบล็อก “Hangul Syllables” ของมาตรฐานยูนิโคดรุ่น 15.0 ซึ่งบล็อกนี้ครอบคลุมจุดรหัสตั้งแต่ U+AC00 ถึง U+D7AF อักขระที่กำหนดแล้วทั้งหมดในบล็อกนี้ อยู่ในหมวดหมู่ทั่วไป Lo (Other Letter) และมีรหัสอักษรเป็น Hang (Hangul)