ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ดัชนี:จำนวนขีดอักษรจีน/4"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
 
== อักษรจีน 4 ขีด ==
=== รากอักษรจีน 一 ===
{{character simple list|sc=Hani|不丏丐丑丒专𠀇𠀈𠀉𠀊𠀋𠀌𪜂中丮丯丰𠁣𪜈丹为𠁿乌尹𠂏𠂐𠂑𠂒𠂓乏乣乤乥书㐊㐋𠁾𠃕𠃖𠃗𠃘𠃙𠃚𠃛𠃜𠃝予㐧𠄒𠄓𠄔云互亓五井亖𠄡亢亣𠅁什仁仂仃仄仅仆仇仈仉今介仌仍从仏仐仑仒仓𠆦𠆧𠆨𪜧以允兂元𠑶內𠓜𠓝𠓞公六兮兯𠔁𠔂𠔃𠔄冃冄内円冇冈𠔽𠔾𠔿𠕀冗冘㓀㓁𠕳𠕴㓅𠖭凤𠘩𠘪𠘫𠘬𠘭𠘮𠘯𠘰凶𠙶𠙷𠙸刅分切刈𠚥𠚦𠚧𠚨𠚩𠚪𠚫𠚬劝办𠠳𠠴𠠵勻勼勽勾勿匀匁匂𠣌化㔫𠤏𠤭匹区𠥭卅卆升午㔹𠥻𠥼𠥿卍卐卝卞𪟽卬𠨍𠨎𠨏𠨐厃厄厅历𠨬厷厸厹㕕𠫗𠫘友双反収㕚㕛𠬚𠬛𠬜𠬝𠬞𠬟𠬠𪠣𪠤𠮙𠮚𠮛𠮜𠮝𠮞𡆠𡆡𡆢圠圡龶𡈼𡈽𡈾壬夃天太夫夬夭𡗒𡗓𡗔𪥁𡚦孔𡤽㝉𡦹𡬝尐少𡭕𡭖尣尤𡯃尺屯㞢乢屲𡴭𡴮𡴯𡿧㠪𢀑𢀒𢀓𢀔𢀕巨巴𢀳巿帀币幻𢆯𢆰𢆱𢌗廿开𢌭弌𢍻𢍼弔引弖㢧𢎙𢎚𢎛𢎜𢎝𢎞𢎟𢎠𢎡𢒼𢒽心忆𢖪戈戶户戸手扎𢩥𢩦𢩧支攴攵文斗𣁬斤𣂑方无旡日曰月木朩𣎳𣎴欠止龰𣥂歹𣦵𣦶殳毋毌𣫬比毛𣬛氏气水㲸𣱲𣱳𣱴火灬爪爫𤓯𤓰父爻爿𤕪片牙㸦牛牜犬𡗜𤜚王𤣩瓦礻𥘅禸𫄙罓耂肀艺见计订讣认讥贝车辷𫐞邒邓𨙩𨙪长闩阞队𨸐𨸑𨸒𨸓𨸔𨸕韦风}}
{{character simple list|sc=Hani|不丏丐丑丒专𠀇𠀈𠀉𠀊𠀋𠀌𪜂}}
 
=== รากอักษรจีน 丨 ===
{{character simple list|sc=Hani|中丮丯丰𠁣𪜈}}
 
=== รากอักษรจีน 丶 ===
{{character simple list|sc=Hani|丹为𠁿}}
 
=== รากอักษรจีน 丿 ===
{{character simple list|sc=Hani|乌尹𠂏𠂐𠂑𠂒𠂓乏}}
 
=== รากอักษรจีน 乙 ===
{{character simple list|sc=Hani|乣乤乥书㐊㐋𠁾𠃕𠃖𠃗𠃘𠃙𠃚𠃛𠃜𠃝}}
 
=== รากอักษรจีน 亅 ===
{{character simple list|sc=Hani|予㐧𠄒𠄓𠄔}}
 
=== รากอักษรจีน 二 ===
{{character simple list|sc=Hani|云互亓五井亖𠄡}}
 
=== รากอักษรจีน 亠 ===
{{character simple list|sc=Hani|亢亣𠅁}}
 
=== รากอักษรจีน 人 ===
{{character simple list|sc=Hani|什仁仂仃仄仅仆仇仈仉今介仌仍从仏仐仑仒仓𠆦𠆧𠆨𪜧以}}
 
=== รากอักษรจีน 儿 ===
{{character simple list|sc=Hani|允兂元𠑶}}
 
=== รากอักษรจีน 入 ===
{{character simple list|sc=Hani|內𠓜𠓝𠓞}}
 
=== รากอักษรจีน 八 ===
{{character simple list|sc=Hani|公六兮兯𠔁𠔂𠔃𠔄}}
 
=== รากอักษรจีน 冂 ===
{{character simple list|sc=Hani|冃冄内円冇冈𠔽𠔾𠔿𠕀}}
 
=== รากอักษรจีน 冖 ===
{{character simple list|sc=Hani|冗冘㓀㓁𠕳𠕴}}
 
=== รากอักษรจีน 冫 ===
{{character simple list|sc=Hani|㓅𠖭}}
 
=== รากอักษรจีน 几 ===
{{character simple list|sc=Hani|凤𠘩𠘪𠘫𠘬𠘭𠘮𠘯𠘰}}
 
=== รากอักษรจีน 凵 ===
{{character simple list|sc=Hani|凶𠙶𠙷𠙸}}
 
=== รากอักษรจีน 刀 ===
{{character simple list|sc=Hani|刅分切刈𠚥𠚦𠚧𠚨𠚩𠚪𠚫𠚬}}
 
=== รากอักษรจีน 力 ===
{{character simple list|sc=Hani|劝办𠠳𠠴𠠵}}
 
=== รากอักษรจีน 勹 ===
{{character simple list|sc=Hani|勻勼勽勾勿匀匁匂𠣌}}
 
=== รากอักษรจีน 匕 ===
{{character simple list|sc=Hani|化㔫𠤏}}
 
=== รากอักษรจีน 匚 ===
{{character simple list|sc=Hani|𠤭}}
 
=== รากอักษรจีน 匸 ===
{{character simple list|sc=Hani|匹区𠥭}}
 
=== รากอักษรจีน 十 ===
{{character simple list|sc=Hani|卅卆升午㔹𠥻𠥼𠥿卍卐}}
 
=== รากอักษรจีน 卜 ===
{{character simple list|sc=Hani|卝卞𪟽}}
 
=== รากอักษรจีน 卩 ===
{{character simple list|sc=Hani|卬𠨍𠨎𠨏𠨐}}
 
=== รากอักษรจีน 厂 ===
{{character simple list|sc=Hani|厃厄厅历𠨬}}
 
=== รากอักษรจีน 厶 ===
{{character simple list|sc=Hani|厷厸厹㕕𠫗𠫘}}
 
=== รากอักษรจีน 又 ===
{{character simple list|sc=Hani|友双反収㕚㕛𠬚𠬛𠬜𠬝𠬞𠬟𠬠𪠣𪠤}}
 
=== รากอักษรจีน 口 ===
{{character simple list|sc=Hani|𠮙𠮚𠮛𠮜𠮝𠮞}}
 
=== รากอักษรจีน 囗 ===
{{character simple list|sc=Hani|𡆠𡆡𡆢}}
 
=== รากอักษรจีน 土 ===
{{character simple list|sc=Hani|圠圡龶𡈼𡈽𡈾}}
 
=== รากอักษรจีน 士 ===
{{character simple list|sc=Hani|壬}}
 
=== รากอักษรจีน 夂 ===
{{character simple list|sc=Hani|夃}}
 
=== รากอักษรจีน 大 ===
{{character simple list|sc=Hani|天太夫夬夭𡗒𡗓𡗔𪥁}}
 
=== รากอักษรจีน 女 ===
{{character simple list|sc=Hani|𡚦}}
 
=== รากอักษรจีน 子 ===
{{character simple list|sc=Hani|孔𡤽}}
 
=== รากอักษรจีน 宀 ===
{{character simple list|sc=Hani|㝉𡦹}}
 
=== รากอักษรจีน 寸 ===
{{character simple list|sc=Hani|𡬝}}
 
=== รากอักษรจีน 小 ===
{{character simple list|sc=Hani|尐少𡭕𡭖}}
 
=== รากอักษรจีน 尢 ===
{{character simple list|sc=Hani|尣尤𡯃}}
 
=== รากอักษรจีน 尸 ===
{{character simple list|sc=Hani|尺}}
 
=== รากอักษรจีน 屮 ===
{{character simple list|sc=Hani|屯㞢}}
 
=== รากอักษรจีน 山 ===
{{character simple list|sc=Hani|乢屲𡴭𡴮𡴯}}
 
=== รากอักษรจีน 巛 ===
{{character simple list|sc=Hani|𡿧}}
 
=== รากอักษรจีน 工 ===
{{character simple list|sc=Hani|㠪𢀑𢀒𢀓𢀔𢀕巨}}
 
=== รากอักษรจีน 己 ===
{{character simple list|sc=Hani|巴𢀳}}
 
=== รากอักษรจีน 巾 ===
{{character simple list|sc=Hani|巿帀币}}
 
=== รากอักษรจีน 幺 ===
{{character simple list|sc=Hani|幻𢆯𢆰𢆱}}
 
=== รากอักษรจีน 廴 ===
{{character simple list|sc=Hani|𢌗}}
 
=== รากอักษรจีน 廾 ===
{{character simple list|sc=Hani|廿开𢌭}}
 
=== รากอักษรจีน 弋 ===
{{character simple list|sc=Hani|弌𢍻𢍼}}
 
=== รากอักษรจีน 弓 ===
{{character simple list|sc=Hani|弔引弖㢧𢎙𢎚𢎛𢎜𢎝𢎞𢎟𢎠𢎡}}
 
=== รากอักษรจีน 彳 ===
{{character simple list|sc=Hani|𢒼𢒽}}
 
=== รากอักษรจีน 心 ===
{{character simple list|sc=Hani|心忆𢖪}}
 
=== รากอักษรจีน 戈 ===
{{character simple list|sc=Hani|戈}}
 
=== รากอักษรจีน 戶 ===
{{character simple list|sc=Hani|戶户戸}}
 
=== รากอักษรจีน 手 ===
{{character simple list|sc=Hani|手扎𢩥𢩦𢩧}}
 
=== รากอักษรจีน 支 ===
{{character simple list|sc=Hani|支}}
 
=== รากอักษรจีน 攴 ===
{{character simple list|sc=Hani|攴攵}}
 
=== รากอักษรจีน 文 ===
{{character simple list|sc=Hani|文}}
 
=== รากอักษรจีน 斗 ===
{{character simple list|sc=Hani|斗𣁬}}
 
=== รากอักษรจีน 斤 ===
{{character simple list|sc=Hani|斤𣂑}}
 
=== รากอักษรจีน 方 ===
{{character simple list|sc=Hani|方}}
 
=== รากอักษรจีน 无 ===
{{character simple list|sc=Hani|无旡}}
 
=== รากอักษรจีน 日 ===
{{character simple list|sc=Hani|日}}
 
=== รากอักษรจีน 曰 ===
{{character simple list|sc=Hani|曰}}
 
=== รากอักษรจีน 月 ===
{{character simple list|sc=Hani|月}}
 
=== รากอักษรจีน 木 ===
{{character simple list|sc=Hani|木朩𣎳𣎴}}
 
=== รากอักษรจีน 欠 ===
{{character simple list|sc=Hani|欠}}
 
=== รากอักษรจีน 止 ===
{{character simple list|sc=Hani|止龰𣥂}}
 
=== รากอักษรจีน 歹 ===
{{character simple list|sc=Hani|歹𣦵𣦶}}
 
=== รากอักษรจีน 殳 ===
{{character simple list|sc=Hani|殳}}
 
=== รากอักษรจีน 毋 ===
{{character simple list|sc=Hani|毋毌𣫬}}
 
=== รากอักษรจีน 比 ===
{{character simple list|sc=Hani|比}}
 
=== รากอักษรจีน 毛 ===
{{character simple list|sc=Hani|毛𣬛}}
 
=== รากอักษรจีน 氏 ===
{{character simple list|sc=Hani|氏}}
 
=== รากอักษรจีน 气 ===
{{character simple list|sc=Hani|气}}
 
=== รากอักษรจีน 水 ===
{{character simple list|sc=Hani|水㲸𣱲𣱳𣱴}}
 
=== รากอักษรจีน 火 ===
{{character simple list|sc=Hani|火灬}}
 
=== รากอักษรจีน 爪 ===
{{character simple list|sc=Hani|爪爫𤓯𤓰}}
 
=== รากอักษรจีน 父 ===
{{character simple list|sc=Hani|父}}
 
=== รากอักษรจีน 爻 ===
{{character simple list|sc=Hani|爻}}
 
=== รากอักษรจีน 爿 ===
{{character simple list|sc=Hani|爿𤕪}}
 
=== รากอักษรจีน 片 ===
{{character simple list|sc=Hani|片}}
 
=== รากอักษรจีน 牙 ===
{{character simple list|sc=Hani|牙㸦}}
 
=== รากอักษรจีน 牛 ===
{{character simple list|sc=Hani|牛牜}}
 
=== รากอักษรจีน 犬 ===
{{character simple list|sc=Hani|犬𡗜𤜚}}
 
=== รากอักษรจีน 玉 ===
{{character simple list|sc=Hani|王𤣩}}
 
=== รากอักษรจีน 瓦 ===
{{character simple list|sc=Hani|瓦}}
 
=== รากอักษรจีน 示 ===
{{character simple list|sc=Hani|礻𥘅}}
 
=== รากอักษรจีน 禸 ===
{{character simple list|sc=Hani|禸}}
 
=== รากอักษรจีน 纟 ===
{{character simple list|sc=Hani|𫄙}}
 
=== รากอักษรจีน 网 ===
{{character simple list|sc=Hani|罓}}
 
=== รากอักษรจีน 老 ===
{{character simple list|sc=Hani|耂}}
 
=== รากอักษรจีน 聿 ===
{{character simple list|sc=Hani|肀}}
 
=== รากอักษรจีน 艸 ===
{{character simple list|sc=Hani|艺}}
 
=== รากอักษรจีน 见 ===
{{character simple list|sc=Hani|见}}
 
=== รากอักษรจีน 讠 ===
{{character simple list|sc=Hani|计订讣认讥}}
 
=== รากอักษรจีน 贝 ===
{{character simple list|sc=Hani|贝}}
 
=== รากอักษรจีน 车 ===
{{character simple list|sc=Hani|车}}
 
=== รากอักษรจีน 辵 ===
{{character simple list|sc=Hani|辷𫐞}}
 
=== รากอักษรจีน 邑 ===
{{character simple list|sc=Hani|邒邓𨙩𨙪}}
 
=== รากอักษรจีน 长 ===
{{character simple list|sc=Hani|长}}
 
=== รากอักษรจีน 门 ===
{{character simple list|sc=Hani|闩}}
 
=== รากอักษรจีน 阜 ===
{{character simple list|sc=Hani|阞队𨸐𨸑𨸒𨸓𨸔𨸕}}
 
=== รากอักษรจีน 韦 ===
{{character simple list|sc=Hani|韦}}
 
=== รากอักษรจีน 风 ===
{{character simple list|sc=Hani|风}}