ภาษาไทย แก้ไข

คำนาม แก้ไข

สารีริกธาตุ

  1. พระอัฐิของพระพุทธเจ้า ใช้ว่า พระบรมสารีริกธาตุ