ฝืน ก. ต้องจําใจทําสิ่งที่ไม่อยากจะทํา เช่น ฝืนกิน ฝืนทํา

    ขัด ไม่ทําตาม เช่น ฝืนระเบียบ
    ขืน ขืนไว้ เหนี่ยวรั้ง เช่น ฝืนใจ.
    ก. ขัด, ขืน, ไม่ทำตาม.