การออกเสียงภาษาฟินแลนด์แบบอักษรไทยแบบประมาณ เพราะบางตัวไม่มีเสียงตรง

สระแก้ไข

อักษรฟินแลนด์ อักษร IPA อักษรไทย
a ɑ
aa ɑː
ä æ แอะ
ää æː แอ
e e เอะ
ee เอ
i i อิ
ii อี
o o โอะ
oo โอ
ö ø อึ
öö øː อือ
u u อุ
uu อู