ผู้ใช้:Octahedron80/ทดลองเขียน

['अ']='𑐀', ['आ']='𑐁', ['इ']='𑐂'], ['ई']='𑐃', ['उ']='𑐄', ['ऊ']='𑐅',
['ऋ']='𑐆', ['ॠ']='𑐇', ['ऌ']='𑐈', ['ॡ']='𑐉',
['ए']='𑐊', ['ऐ']='𑐋', ['ओ']='𑐌', ['औ']='𑐍',

['क']='𑐎', ['ख']='𑐏', ['ग']='𑐐', ['घ']='𑐑', ['ङ']='𑐒', ['ह्ङ']='𑐓',
['च']='𑐔', ['छ']='𑐕', ['ज']='𑐖', ['झ']='𑐗', ['ञ']='𑐘', ['ह्ञ']='𑐙',
['ट']='𑐚', ['ठ']='𑐛', ['ड']='𑐜', ['ढ']='𑐝', ['ण']='𑐞',
['त']='𑐟', ['थ']='𑐠', ['द']='𑐡', ['ध']='𑐢', ['न']='𑐣', ['ह्न']='𑐤',
['प']='𑐥', ['फ']='𑐦', ['ब']='𑐧', ['भ']='𑐨', ['म']='𑐩', ['ह्म']='𑐪',
['य']='𑐫', ['र']='𑐬', ['ह्र']='𑐭'], ['ल']='𑐮', ['ह्ल']='𑐯', ['व']='𑐰',
['श']='𑐱', ['ष']='𑐲', ['स']='𑐳', ['ह']='𑐴',

['ा']='𑐵', ['ि']='𑐶', ['ी']='𑐷', ['ु']='𑐸', ['ू']='𑐹',
['ृ']='𑐺', ['ॄ']='𑐻', ['ॢ']='𑐼', ['ॣ']='𑐽',
['े']='𑐾', ['ै']='𑐿', ['ो']='𑑀', ['ौ']='𑑁',

['्']='𑑂', ['ँ']='𑑃', ['ं']='𑑄', ['ः']='𑑅', ['़']='𑑆', ['ऽ']='𑑇', [';']='𑑈',
['ॐ']='𑑉', ['꣼']='𑑊', ['।']='𑑋', ['॥']='𑑌', [',']='𑑍', ['꣹']='𑑎', ['॰']='𑑏',

['०']='𑑐', ['१']='𑑑', ['२']='𑑒', ['३']='𑑓', ['४']='𑑔',
['५']='𑑕', ['६']='𑑖', ['७']='𑑗', ['८']='𑑘', ['९']='𑑙',

['꣸']='𑑛', ['꣺']='𑑝', ['+']='𑑞', [':']='𑑟',